Back

★ اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی
                                     

★ اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی.

پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه سیستم های امنیتی مورد نیاز, یعنی, شیوه توزیع و تولید کالا, بله, هدف, تامین, نیاز, کمک, کرد, و اصطلاح "اقتصاد سیاسی" جایگزین اصطلاح "اقتصاد" بود. در واقع اقتصاد از یونانی به معنی "اقتصاد خانواده" مربوط به جامعههایی که بسیاری از کالاهای مورد نیاز در خانواده تأمین در نظر گرفته شده است و کلمات "اقتصاد سیاسی" به مدیریت امور اقتصادی دولت مرتبط خطا است. در ابتدا اقتصاد به دولتمردان در اداره بهتر امور اقتصادی دولت گرانت.

اقتصاد سیاسی از یک روش مطالعه علمی در مورد پدیده های اجتماعی است. این رویکرد مبتنی بر رابطه بین مولفه های سیاسی و اقتصادی شکلدادن به رویدادهای اجتماعی استوار است. به همین دلیل اگر چه اغلب زیرمجموعه اقتصاد گفت ، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض می دانستند; اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی و یا به شکل مخفف PE است اما اقتصاد اقتصاد. برای مثال برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات آن را ببینید و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه است.

اقتصاد سیاسی شاخهای از علوم اجتماعی است که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه بشری مورد بررسی قرار میدهد. اغلب مسائل و مشکلاتی که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد و در گذشته در عرصه اقتصاد سیاسی پراکنده بودند مطرح بخش. اولین بار اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم تجارت عنوان شد و سپس مورد بحث دانشمندان اقتصاد کلاسیک مانند ویلیام خرده کنه و آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و سی مورد بررسی قرار گرفت.

                                     

1. اقتصاد سیاسی در مکتب کلاسیک. (Political economy in the school of classics)

کلاسیک اقتصاد سیاسی سرمایهداری در جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری تولید میآید که نمایندگان برجسته آن مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام مهمی در راه درک قوانین تولید و توزیع اجتماعی برکت مواد در کشور است. این مدرسه از مبانی تحقیق علمی اقتصاد سرمایهداری زیرساخت های برنامه ریزی, اما این مدرسه از سیستم سرمایه داری بدون نقص و ابدی میانگاشت و مدافع بورژوازی بود که در اوایل تکاملش با فئودالیسم مبارزه بود و نقش مترقی بود.

اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دوران شکفتگی این مدرسه در انگلستان و فرانسه است. بهترین نمایندگان کلاسیک اقتصاد سیاسی بورژوازی در این دوران در طول مبارزه خود را با ریشه های قرون وسطی فئودالی اقتصاد ایجاد اقتصاد سرمایهداری و Evanescence مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب آنها و از راه آنها می خواستند طبیعی از قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی هدف از این قوانین را ثابت کند و در نتیجه زمان به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایهداری و قوانین درونی آن غرب است. آنها بر اساس نظریه ارزش مبتنی بر کار تدوین و بر این اساس مقولاتی مانند بهره مالکانه و بهره و سود به توضیح دیگر.

دیوید ریکاردو حتی در این تحلیل وجود تناقض بین دستمزد و سود متوجه شدم که اساسی برای درک تضاد سرمایه داری در نظر گرفته شده است. در مورد اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه مارکسیسم تئوری از اشکال که به نحوی انتقادی و خلاق از علائم استفاده می شود و در عین حال نقص آن نشان داده شد.

مطالعه در مورد اقتصاد سیاسی کلاسیک به دو بخش تقسیم شده:

 • بحث در دفاع از خودتنظیمی بازار.
 • تئوری ارزش و توزیع.

بخش اول به ماهیت نظام بازار و رابطهاش با بازار مربوط است و بخش دوم به تولید و استفاده از مازاد اقتصادی مربوط است. اصطلاح اقتصاد سیاسی به رویکرد کلاسیک به معنی سیستم برآوردن نیازهای شخصی متشکل از یک عامل مستقل و خصوصی. اساسا اقتصاددانان کلاسیک نقش مهمی در معرفی و بسط مفاهیم بنیادی بود. یعنی جدایی از انعطاف پذیری اقتصاد و تقدم عرصه اقتصادی است. آدام اسمیت پیدایش جامعه متمدن نتیجه به نفع طلبی و نه به مطمئن شوید که طرح مشخص برای روند سیاسی و یا کارگزاری دولت به وجود آمده توسط آنها می دانست. مارکس این ایده را پیش برد. او مراحل آن توضیح داده شده است که تغییرات در روش های تولید و روابط اجتماعی و شیوه زندگی به وجود آمد و تمام عواقب ناخواسته دنبال سود شخصی بود. پیدایش اقتصاد سیاسی به تنزل رتبه سیاست و ترویج غیر سیاسی زندگی مدنی کمک کرد. تنزل به رتبه سیاست هیچ چیز بهتر از استفاده از دست نامرئی آدام اسمیت نمی تواند آن را بیان کنند. استوارت با اشاره به دو مفهوم مهم را ترکیب. اولا تغییر نیروها و فرآیندهای درونی جامعه پدید میآید و نه با تصمیم دولت است. دوم آن است که دولت در به رسمیت شناختن ضرورت این تغییرات و هدایت جامعه از طریق آنها نقش قایل است.

                                     

2. اقتصاد سیاسی مارکسیستی. (Political economy and Marxist)

مارکسیستها این است که اراده سیاسی در جدایی جامعه مدنی از عرصه عمومی محدود کردن حقوق و برابری به عرصه عمومی., فرآیندهای مبارزه طبقاتی که در آن ارزش اضافی در نظام سرمایهداری آن را ضبط. نقش دولت در مدیریت منافع و امور سرمایه, تضمین, سیاسی, حقوق مالکیت است. فعالیت های انقلابی برای تغییر نهادهای سیاسی سرمایهداری و چانه زنی بین نیروی کار و سرمایه برای کنترل مازاد اقتصادی مشاهده شده است.

آدام اسمیت

                                     

3. اقتصاد سیاسی نیوکلاسیک. (Political economy نیوکلاسیک)

تئوری نئوکلاسیک است که در پایان قرن نوزدهم پیدا شد نه از نوآوری مدرسه کلاسیک استفاده می کند اما چارچوب تحلیلی کلاسیکها به حمل. در عوض در این موضوع از ماهیت و هدف و اقتصاد بازار است که فلسفه از مکتب اصالت مطلوبيت آن است. نئوکلاسیک اقتصاد بر اساس این ایده از بازده بازار تعریف شده است. از نظر مکتب نئوکلاسیک اقتصاد به معاملات خصوصی طالبان حداکثر سازی مطلوبیت است و گفت: سیاست برای اعمال قدرت دولت برای همان هدف مطلق اشاره دارد.

                                     

4. اقتصاد سیاسی کینزی. (Political economy Keynesian)

رویکرد کینزی ادعاهای رایج در میان متفکران کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد خود تنظیمی بازار به نقد و بررسی آن است. او با این ادعا که بازار بدون نظارت دولت می تواند پتانسیل مولد جامعه را کاملا به آن استفاده می شود. سوال بیشتر. رویکرد کینزی بی ثباتی روند تولید مثل و رشد در اقتصاد سرمایه داری می پردازد. کینز نیز anti-مفهوم تعادل است که مشخصه اقتصاد از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و همچنین anti-مفهوم-دست نامرئی مورد علاقه آدام اسمیت استدلال بود.

                                     

5. اقتصاد سیاسی بین رشته ای طرح. (Political economy is the interdisciplinary plan)

اقتصاد سیاسی مکانیزم مناسب برای رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم است. اهمیت اقتصاد سیاسی در اثر متقابل توسعه علم اقتصاد و علم سیاست است. شد مثال نظام سیاسی دموکراتیک سبب امنیت و جذب سرمایه گذاری های کلان اقتصادی در داخل و خارج از کشور خواهد بود به طبیعت ان رشد GNP در اقتصاد ملی مشود; و همچنین اقتصاد خوب باعث بالا رفتن سرانه درآمد مردم و قدرت خرید خود را پیشرفت داده و در نتیجه مالیات مردم افزایش یافته و وابستگی مردم از دولت کمتر است و نتیجه نهایی یک افزایش طبقه متوسط مهم تر است برای دموکراسی و آزادی و برابری در نظام سیاسی مجاز

توسعه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی نه تنها وابسته به یکدیگر بلکه مکمل هم نیز هست.

نظریه های خصوصی از اموال تقریبا به تنهایی در اقتصاد نمی توان بدون نظریه اصالت فرد اندیویدالیسم در علم جامعه شناسی و نظریه آزادیی میخوام لیبرالیسم در علم سیاست و انسان محوری و اومانیسم در دین تصور است.

                                     
 • اقتصاد سیاسی بررسی و تحلیل می کند. اقتصاد سیاسی بین المللی به عنوان یک موضوع میان رشته ای از دیدگاه ها و زمینه های مختلف که مهمترین آنها علوم سیاسی و
 • تا اصول اقتصاد سیاسی جان استوارت میل در سال به چیزی که ما هم اکنون علم اقتصاد می نامیم اقتصاد سیاسی می گفتند. در واقع اقتصاد سیاسی از کلمه یونانی
 • مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی آلمانی: Zur Kritik der Politischen Ökonomie کتابی نوشته کارل مارکس متفکر آلمانی است که برای اولین بار در سال منتشر
 • اقتصاد سیاسی کتابی از رمون بار با ترجمه منوچهر فرهنگ است که در سال منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی
 • اقتصاد آنارشیستی مجموعه نظریه های اقتصادی و فعالیت اقتصادی درون فلسفه سیاسی آنارشیسم است. از نظر تاریخی و نظری مکاتب آنارشیست کلاسیک - ایجاد شده در قرن
 • در اصول اقتصاد سیاسی و مالیات آوریل کتابی است از دیوید ریکاردو در علم اقتصاد این کتاب بیان می دارد که اجاره زمین با افزایش جمعیت رشد می کند.
 • روانشناسی سیاسی را می توان به طور کل این گونه تعریف کرد: شناخت و دانش اصول سیاست و تحقیق و جستجوی آن ها تقریبا شبیه به اقتصاد سیاسی روانشناسی سیاسی شکلی
 • مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن به انگلیسی: The London School of Economics and Political Science یک کالج تخصصی از مجموعه دانشگاه لندن است که در سال
 • تولیدی یکپارچه توسط سیستم سیاسی حاکم یا سایر سازمان های بدنه سیاسی که کنترل عوامل تولید را برعهده دارند گرفته می شود. در یک اقتصاد بازار تولیدکنندگان و
 • اصول اقتصاد سیاسی به انگلیسی: Principles of Political Economy کتابی از جان استوارت میل که در منتشر شد. نویسنده بر آن بوده که عقاید مخصوص مکتب کلاسیک
 • رفاه اقتصاد رفتاری اقتصاد ریاضتی اقتصاد زیرزمینی اقتصاد زیستی اقتصاد سبز اقتصاد سلامت اقتصادسنجی اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل اقتصاد شهری اقتصاد صنعتی
 • معمولا آغاز اقتصاد کلاسیک قلمداد می شود. این مکتب تا میانه قرن نوزدهم فعال بود و اقتصاد نئوکلاسیک در حدود یا به تعریف مارکس اقتصاد سیاسی مبتذل از
                                     
 • داده است در این بخش هر روز پیرامون یک حوزه و یا یک موضوع مرتبط با اقتصاد و اقتصاد سیاسی مقالات و گفت وگوهایی منتشر میشود. برندهای ارزشمند ایران معرفی شدند
 • باشد.. اقتصاد رسانه اقتصاد رفتاری اقتصاد سیاسی اقتصاد بین الملل اقتصاد رفاه مالیه اقتصاد کشاورزی اقتصاد صنعتی اقتصاد عمومی اقتصاد منابع طبیعی اقتصاد محیط
 • به عنوان گامی گسترش دهنده برای شامل کردن جنبه های از قلم افتاده در اقتصاد نئوکلاسیک دیده شود. همچنین جنبه های اقتصاد سیاسی کلاسیک را بازبررسی می کند.
 • انقلاب صنعتی شاخص رفاه لگاتوم فهرست کشورها بر پایه برابری درآمد مارک بلکا اقتصاد سیاسی طبقه اجتماعی شاخص توسعه انسانی مشارکت کنندگان ویکی پدیا. Socioeconomics
 • نگاهی منتقدانه دارد. اقتصاد مارکسی یا مکتب اقتصادی مارکس بر مجموع عقایدی دلالت می کند که ترسیم کننده پایه و اساس انتقادی به اقتصاد سیاسی کلاسیک است و اولین بار
 • سنتی و همچنین نقطه ی مقابل امروزی آن اقتصاد سیاسی نهادگرایانه بر دو چیز تأکید دارد: بنیان های قانونی در هر اقتصاد و روندهای تکاملی عادت شده یا ارادی
 • اقتصاد پولی به شاخه ای از علم اقتصاد اطلاق می شود که در آن به تجزیه و تحلیل پول و عملکردهای مربوط به آن می پردازد. سه عملکرد واسطه ی تبادل ذخیره ارزش
 • جنبش ها بر نرخ ارز می پردازد. اقتصاد پولی و اقتصاد کلان بین المللی به مطالعه جریان های پولی و کلان کشورها می پردازند. اقتصاد سیاسی بین الملل برگرفته از روابط
 • ملی نوعی سیاست اقتصادی - سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه داری با ارائه مجموعه ای خدمات رفاهی - اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران های
 • بازگشایی یافت. فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی پنج بخش دارد و هدف اصلی آن بحث درباره فلسفه حقوق و جزا اقتصاد سیاسی و آمار تاریخ کلی و فلسفی سیاست مدیریت
 • اقتصاد جریان اصلی یا اقتصاد متعارف انگلیسی: Mainstream economics به بدنه اصلی دانش نظریهها و مدلهای علم اقتصاد گفته می شود که به طور گسترده و آکادمیک
 • مشخص و منطقی از امکانات اجرایی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. به عقیده منتقدان اصطلاح اقتصاد مقاومتی در اصل بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک دستورکار اقتصادی
                                     
 • روزنامه اقتصادی ایران است که به زبان انگلیسی منتشر می شود. جای خالی تحلیل اقتصاد سیاسی در رسانه ها ایسنا. مرداد دریافت شده در آذر میرزاخانیان
 • اقتصاد تعاونی حوزه ای از اقتصاد است که شامل مطالعات تعاونی و اقتصاد سیاسی در جهت مطالعه و مدیریت شرکت های تعاونی می باشد. نظریه پردازان برجسته ای که در
 • 3939035 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی که سابقا با نام های دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصادی و دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی نیز شناخته می شده
 • اقتصاد دستوری اقتصاد کنترل شده یا اقتصاد با برنامه به انگلیسی: Planned economy در برابر اقتصاد آزاد تعریف می شود و به یک نظام اقتصادی گفته می شود
 • اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که با کارایی ساختار رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد که این شامل اقتصاد ملی منطقه ای و جهانی
 • می شود دسترسی داشته باشند. در عصر جهانی شدن مرزهای سیاسی مانند گذشته تعیین کننده نبوده و اقتصاد تجارت و صنعت در درون این مرزها محدود نمی شود. بنابراین

Users also searched:

اقتصاد سیاسی,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →