Back

★ هم‌ارزی جرم و انرژی

هم‌ارزی جرم و انرژی
                                     

★ هم‌ارزی جرم و انرژی

در فیزیک معادله جرم-انرژی مفهومی تدوین توسط آلبرت اینشتین است که رابطه بین جرم و انرژی را توضیح می دهد. این معادله بیانگر اصل هم ارزی جرم و انرژی که از فرمول زیر به شرح زیر است:

به عبارت دیگر انرژی برابر است با حاصل ضرب جرم در مربع سرعت نور است.

در این فرمول E ميانگين انرژی از یک سیستم فیزیکی و m جرم از سیستم و c سرعت نور در خلاء است که تقریبا ۳ × ۱۰ ۸ m / s بود.

از آنجا که سرعت نور نسبت به واحد روزانه تعداد بسیار زیادی فرمول نشان میدهد که هر مقدار کمی از ماده حاوی مقدار بسیار زیادی از انرژی است. برخی از این انرژی ممکن است به صورت نور و گرما توسط فرآیندهای شیمیایی و یا هسته ای و انتشار است. همچنین این فرمول می گوید که یکاهایی از جرم و جنایت به یکاهایی انرژی مهم نیست که کدام یک از سیستم های اندازه گیری مورد استفاده برای تبدیل شدن به.

هم ارزی جرم و انرژی در اصل به عنوان یک پارادوکس در نسبیت خاص که توسط هانری پوانکاره شرح داده شده توسط انیشتین در سال ۱۹۰۵ در این مقاله می کند اینرسی یک جسم به انرژی پایین بستگی دارد ؟ ارائه جهان است. انیشتین اولین کسی بود که پیشنهاد هم ارزی جرم و انرژی این است که یک اصل کلی بوده است و نتایج حاصل از تقارن فضا-زمان است.

یکی از نتایج این هم ارزی جرم و انرژی این است که اگر یک شی است که استاتیک بیتغییر آن است. دوباره برخی از انرژی درونی یا داخلی است که انرژی یکسان و یا انرژی سکون است. جرم سکون انرژی سکون همارزند و با یکدیگر به آنها جا داد. وقتی جسمی در حال حرکت نسبت به یک ناظر است که مقدار کل انرژیاش از انرژی سکون بیشتر است. جرم اینرسی و یا انرژی سکون از یک مقدار خاص در این مورد است زیرا صرف نظر از این حرکت ثابت باقی می ماند حتی در سرعت و یا گرانش در نظر گرفته شده در نسبیت خاص و عام و سرد است. پس از آن ثابت, همچنین به عنوان شناخته شده است.

توجه داشته باشید که در نظریه نسبیت عام جرم واقعیت جرم و گرانش با هم برابر هستند بنابراین فرمالیسم برای جرم گرانشی نیز درست است. به عنوان گفت: در اینجا m جرم جسم بودن خوب است. است. اما اگر این جسم با سرعت v در حال حرکت و سپس ما:

                                     
 • هم ارزی ممکن است یکی از موارد زیر باشد: هم ارزی جرم و انرژی نقطه هم ارزی اکی والان رابطه هم ارزی اصل هم ارزی
 • سقوط می کنند. اصل هم ارزی یکی از مفاهیم بنیادی در نظریه نسبیت عام است. این اصل درباره مفاهیمی است که با هم ارزی جرم گرانشی و جرم لختی و همچنین درباره ادعای
 • عبارتند از: پایستگی جرم و انرژی قبل از ارائه نظریه ی نسبیت خاص توسط اینشتین و بیان هم ارزی جرم و انرژی پایستگی جرم و پایستگی انرژی به عنوان دو اصل جداگانه
 • آلبرت انیشتین و ماریان اسمولوخوفسکی به طور مستقل یافت شد. هم ارزی جرم و انرژی که گاهی اوقات آن را رابطه جرم و انرژی اینشتین می نامند. رابطه
 • جرم در نسبیت خاص برآمده از درک عمومی از مفهوم هم ارزی جرم - انرژی است و علاوه بر این مفهوم پیچیدگی تازه ای نیز معرفی می کند زیرا جرم در نسبیت خاص را می توان
 • بنابر هم ارزی جرم - انرژی جهان شامل حدود ماده تاریک انرژی تاریک در مجموع و ماده معمولی است. باز هم بر اساس هم ارزی جرم - انرژی چگالی
 • که عناصر پرتوزا مانند رادیوم بر اساس هم ارزی جرم و انرژی مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. اما کنترل این انرژی نشدنی بود زیرا طول عمر عناصر پرتوزا به
 • انرژی خورشیدی به انگلیسی: Solar energy به گرما و نور منتشر شده توسط خورشید می گویند. شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان
 • می کند و باعث چسبیدن پروتون و نوترونها به یکدیگر است که موجب تشکیل هسته اتم می گردد. انرژی ناشی از نیرو انرژی بستگی هسته نام دارد که به خاطر هم ارزی جرم - انرژی
 • نور می رسد. انرژی جنبشی ذره در این حالت به این ترتیب به اندازه چندین برابر انرژی در حال سکون آن می باشد رجوع شود به هم ارزی جرم و انرژی از شتاب دهنده ها
                                     
 • بسته جبری رایانه ای CLASSI GR ریچارد ال. آرنوویت صورت گرایی ای دی ام, انرژی جرم ای د ام ابهی اشتکار متغیرهای اشتکار افق های دینامیکی آرتور استنلی
 • می کنند. اصل هم ارزی یکی از مفاهیم بنیادی در نظریه نسبیت عام است. این اصل درباره مفاهیمی است که با هم ارزی جرم گرانشی و جرم لختی سر و کار دارند و همچنین درباره
 • آورد و درباره برخورد فوتون ها به فلزات و خروج الکترون از آن است. حرکت براونی: درباره حرکت بی پایان ذرات ریز در سیالات است. هم ارزی جرم و انرژی انیشتین
 • مقاله به مقدار قابل توجهی به پایه گذاری فیزیک مدرن و تغییر دیدگاه ها در زمینه های فضا زمان جرم و انرژی کمک کردند. مجموعه مقاله های استثنائی اغلب به عنوان
 • برای مقایسه تفاوت مرتبه بزرگی فهرست توصیف میزان جرم ها بین 10 36 کیلوگرم و 10 kg جدول های زیر بر پایه کیلوگرم kg هستند یکای اصلی در SI دستگاه بین المللی
 • مدل فریدمان - لومتر - رابرتسون - واکر در نقطه حدی با چگالی انرژی صفر است یا به عبارت دیگر جهان خالی و از اصل کیهان شناختی پیروی می کند. مدل میلن همچنین به
 • پتانسیل گرانشی است. از فرمول تکانه انرژی استفاده می کنند تا مقدار انتقال به سرخ را بیابند. آزمون های نسبیت عام اصل هم ارزی اتساع گرانشی زمان انتقال به سرخ
 • نوری از زمین بود. موج گرانشی ناشی از تبدیل جرمی معادل با سه برابر جرم خورشید به انرژی در هنگام ترکیب دو سیاه چاله با یکدیگر بود. این اولین مشاهده از ترکیب
 • نظریه نسبیت عام اینشتین پیش بینی می کند که توزیع های جرم - انرژی ساکن غیرایستا فضازمان را به گونه عجیبی تحت تاثیر قرار می دهند که منجر به بروز پدیده کشش
 • بگذرد و مسیرش خمیده شود. جسم میانی عدسی گرانشی نامیده می شود. این پدیده یکی از پیش بینی های نظریه نسبیت عام اینشتین است. براساس نسبیت عام جرم می تواند
 • آرنوویت استنلی دسر و چارلز میسنر به وجود آمد یک جور فرمولبندی همیلتونی نسبیت عام است. این فرمولبندی نقش مهمی در گرانش کوانتومی و نسبیت عددی بازی می کند
 • می نامد. اجسام و تابش می توانند به طور عادی از ارگوسفر بگریزند. بنا بر فرایند پنروز اجسامی که از ارگوسفر خارج می شوند ممکن است انرژی بیشتر از انرژی ورودشان داشته
                                     
 • با قوانین ترمودینامیک توصیف می کنند. این امر با مرتبط سازی جرم با انرژی مساحت با انتروپی و گرانش سطحی با دما صورت می پذیرد. این قیاس وقتی کامل شد که هاوکینگ
 • و انرژی سروکار دارد. همچنین با محدوده بزرگی از سامانه ها نیز سروکار دارد. بخش های اصلی آن مکانیک کلاسیک توسعه یافته شده توسط نیوتون ترمودینامیک و مکانیک
 • در هر ثانیه. این مقدار جرم از میان نمی رود بلکه بر پایه هم ارزی جرم و انرژی به صورت انرژی تابشی در می آید. توان تولید انرژی در هسته با کمک همجوشی بسته
 • جرم نامتغیر یک الکترون تقریبا کیلوگرم یا واحد جرم اتمی است. برپایه اصل هم ارزی جرم - انرژی
 • کوانتومی ناشی می شود و قابل استخراج است. فضا و زمان در واقع مقدار قابل انتظار اپراتورهای کوانتومی موقعیت مکانی و زمانی هستند در نمایش انرژی و تکانه است. d s
 • گرانش نیوتن در حد سرعت ها و وقتی جرم به صفر میل می کند سازگار باشد پایستگی جرم انرژی تکانه و تکانه زاویه ای حفظ شود و معادلات از چارچوب مرجع
 • انرژی به نام انرژی تاریک نسبت می دهند که پنداشته می شود در سراسر فضا نفوذ کرده است. اگر از دیدگاه هم ارزی جرم و انرژی به موضوع نگاه کنیم چگالی انرژی
 • گرانش جرم است. در نسبیت خاص جرم پاره ای از کمیتی بزرگتر به نام تنسور انرژی تکانه است که شامل چگالی های انرژی و تکانه و تنش که عبارت است از فشار و برش

Users also searched:

ایا انرژی جرم دارد؟, اموزش تبدیل جرم به انرژی, فرمول انیشتین برای موفقیت, فرمول های انیشتین, فرمول های نسبیت, فرمول نسبیت عام, همه چیز انرژی است انیشتین, تبدیل انرژی به ماده و برعکس, هم‌ارزی جرم و انرژی,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

فرمول انیشتین برای موفقیت.

دانلود تحقیق هم ارزی جرم و انرژی – inbox. Показаны результаты по запросу. فرمول های انیشتین. حل فرمول هم ارزی جرم و انرژی خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان Mehr.

اموزش تبدیل جرم به انرژی.

ایا انرژی جرم دارد؟. همه چیز انرژی است انیشتین. فرمول های نسبیت. فرمول نسبیت عام. تبدیل انرژی به ماده و برعکس.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →