Back

★ حقوق

حقوق
                                     

★ حقوق

حقوق مجموعه ای از قوانین است که از طریق نهادهای اجتماعی و یا دولتی و. برای تنظیم رفتار و ایجاد و اعمال می شود. علم حقوق, دانش تحلیل و تکامل قوانین حقوقی مجموعه. امتیازی که فرد برای جامعه معین وجود دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود.

حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد آن است. از طریق وضع یا لغو قانون توسط قوه مقننه از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در شاخه های اجرایی و قضایی تصمیم گیری اجباری در قوه قضائیه است که این روش در گذشته در سیستم کامنلا مهم تر است. نهادهای خصوصی می تواند قراردادهای الزامآور قانونی را میان خود ایجاد و در برخی از مواقع با توافق از سیستم های دیگر میانجیگری به جای روند معمول از عدالت آنها. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل گیری نظام حقوقی هر کشور و سیستم حقوقی نیز به نوبه خود شکلدهنده سیاست و اقتصاد و جامعه و روابط میان افراد هدایت.

سیستم های مختلف حقوقی حقوق در کشورهای جهان وجود دارد اما اکثر آنها در یک راستا و به طور کلی به چهار دسته به نام های مدنی تخته سه لا. کامن لا., مرسوم و نوشته تقسیم میشوند.

                                     

1. تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم آنها. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و حقوق عمومی به رابطه دولت با جامعه می پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت, حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شاخه های دیگر حقوق خصوصی در نظر گرفته است.

از بخش حقوقی تازه با توجه به حقوق بيمار حقوق معادن حقوق فلزات نیز ذکر ویژه او است.

حقوق عمومی شامل قوانین است که روابط بین دولت و مردم, قانون کار و همچنین سازمان های دولتی را به منظور رسیدن به. حقوق اساسی و حقوق اداری دو شاخه اصلی حقوق عمومی هستند. قانون کیفری اگر چه از لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولا به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته شده است.

در این بین برخی از رشته های تازه و البته تخصصی مانند حقوق محیط زیست حقوق تجارت بین المللی حقوق بيمار حقوق فلزات و. با این حال.

                                     

1.1. تقسیمات علم حقوق از جهت قلمرو اجرایی

علم حقوق در نظر قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم شده است. قانون داخلی مجموعه قوانین که دولت داده شده و دولت کار می کند و در آن روابط مکالمه است که هیچ عامل خارجی داروخانه ها نیست. برای مثال اگر دو نفر در مالی که در ایران واقع است مورد معامله هدف است. در آن حقوق داخلی ایران حاکم است. قوانین بین المللی به مجموع قواعد و اصول است که دولت ها در روابط خود با یکدیگر در حال استفاده از آن اشاره دارد.

                                     

2. ایران. (Iran)

حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی به طور خاص حقوق فرانسه است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است که بدان معنی است که قوانین آن از قرآن و آموزه سرچشمه نیز از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتر با سیستم کامنلا.

بر خلاف باور بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که نظام حقوقی ایران یک سیستم است به عنوان به زودی به عنوان نظام حقوقی ایران ترکیبی است از نظام حقوقی کامنلا و رومی-ژرمنی است. به دلیل اهمیت رویه قضایی و اصل آن در نظام حقوقی ایران نمی تواند انکار او. رای وحدت رویه قانون به طوری که در بعضی از موارد می توان اشاره نمود. در بسیاری از موارد به دلیل سکوت قانون, رویه قضایی به ناچار دست به کار شده و به موضوع رای وحدت رویه عمل است که در نتیجه آن احکام دادگاه منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار داده خواهد شد.

برخی از شاخه های این رشته در مقطع کارشناسی ارشددر ایران:

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

حقوق دادرسی اداری

حقوق محیط زیست

حقوق شرکت های تجاری

قانون خانواده

حقوق بشر

حقوق مالکیت فکری

حقوق اقتصادی

حقوق ثبت و اسناد

و.

                                     

3. تصمیمات دادگاه. (The decisions of the court)

در سیستم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی رای دادگاه در بسیاری از موارد توسط یک هیئت منصفه تصمیم گرفته خواهد شد. اما در سیستم حقوقی مدون از جمله ایران رای دادگاه توسط قاضی رسیدگیکننده به پرونده صادر شده است: جمله و.

                                     

3.1. تصمیمات دادگاه. تفاوت حکم و

اگر رای دادگاه در مورد ماهیت دعویی آن است که هنوز چنین قاطع ادعا می شود حکم نامیده می شود.

اما اگر رای دادگاه قاطع دعوی چه کاملا و یا قضاوت نمی نامیده می شود. مانند: تامین خواسته دستور موقت و قرار ملاقات اعداد ؛ بنابراین تنها تفاوت بین حکم و قرار در استحکام آنها در مورد ماهیت دعوی در دادگاه است.

                                     

3.2. تصمیمات دادگاه. بر این اساس ،. (On this basis)

در مسائل حقوقی قرار زیر طبقه بندی است:

 • نهایی. (Final)
 • قرار دادن شماره و یا مقدماتی.
 • اجباری و الزامکننده یا تهدید.
 • موقت و یا سوال بالا.
                                     

3.3. تصمیمات دادگاه. انواع نهایی. (A variety of final)

 • یافته های گناه. (The findings of guilt)
 • منع تعقیب و پیگرد قانونی.
 • قرار موقوفی تعقیب. (The موقوفی chase)
                                     
 • حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که به طور کلی در رابطه بین دولت ها و بین ملت ها مورد پذیرش قرار می گیرند. این یک چارچوب برای انجام روابط بین المللی با
 • حقوق ندارند و این حقوق قابل نقض نیستند. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی موجودند می شود. متخصصین و فعالان حقوق بشر
 • دیدبان حقوق بشر نام یک سازمان غیر دولتی بین المللی واقع در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا است که بر تحقیقات و پشتیبانی حقوق بشر مدیریت می کند. دیده بان
 • حقوق باروری به حقوق و آزادی های قانونی مربوط به باروری و بهداشت باروری گفته می شود. سازمان بهداشت جهانی حقوق باروری را چنین تعریف می کند: حقوق باروری
 • حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد و ارزش های جامعه می پردازد. اساسا قوانین جزایی
 • حقوق کودک یا فرزند مجموعه ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز دارد کنوانسیون حقوق کودک CRC 1989 یک کودک را به
 • جامعه شناسی حقوق به زیررشته ای علمی از جامعه شناسی یا رویکردی میان رشته ای برای بررسی قواعد حقوقی اشاره دارد. در جامعه شناسی حقوق قواعد حقوقی نیز همچون
 • حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشردوستانه بین المللی که به حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه نیز معروف است مجموعه ای از قوانینی است که به
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دسامبر در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه
 • وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر نویسندگان و سازمان های مردم نهاد بین المللی به انتقاد گرفته شده است
 • حقوق طبیعی و قانونی دو نوع حق است. حقوق طبیعی آنهایی است که به قوانین یا آداب و رسوم خاصی از فرهنگ یا حکومت وابسته نیستند و بنابراین جهانی و غیرقابل انکار
                                     
 • نظری حقوق یا نظریه پردازی حقوق انگلیسی: Jurisprudence مطالعه دانش حقوق به صورت تئوریک و نظری می باشد. نظریه پردازان حقوق یا دانشمندان نظری علم حقوق در
 • حقوق هوایی رشته ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آن ها را
 • حقوق اساسی به انگلیسی: Constitutional law یکی از برجسته ترین شاخه های علم حقوق و زیر مجموعه حقوق عمومی و مهمترین بخش از حقوق داخلی است که در آن از ساختار
 • حقوق مدنی و سیاسی گونه ای از حقوق هستند که آزادی انسان را در برابر نقض غیر موجه توسط دولت ها و شرکت های سهامی خاص حفاظت کرده و توانایی فرد را برای مشارکت
 • پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی که این معاهده را امضا
 • قانون بین المللی حقوق بشر انگلیسی: International human rights law یا IHRL بخشی از قانون بین الملل است که برای ارتقای حقوق بشر در زمینه های اجتماعی
 • اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام اعلامیه ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در مرداد
 • قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مجموعه قوانینی است که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مؤلفین مصنفان و هنرمندان به وجود آمده. این قوانین
 • مدرسه حقوق ییل به انگلیسی: Yale Law School و به اختصار: YLS که اغلب به آن حقوق ییل گفته می شود مدرسه حقوق دانشگاه ییل واقع در نیوهیون کنکتیکت ایالات
 • فلسفه حقوق دانشی میان رشته ای و شاخه ای از علوم فلسفه و حقوق است که در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آن ها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح بحث
 • حقوق مدنی مهم ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن ها می پردازد. حقوق مدنی در
                                     
 • حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی حقوق پدیدآورندگان آثار دارای حق تکثیر می باشد که به طور عمومی در حوزه قضایی حقوق مدون شناخته می شود و تا حد کمتری در بعضی حوزه های
 • حقوق تطبیقی فعالیت علمی است که موضوع آن حقوق به طور کلی یا بخشی از آن و فرایند آن مقایسه و تطبیق است. برای مقایسه و تطبیق به حقوق خارجی نیاز است تا
 • دیده بان حقوق حیوانات به انگلیسی: Animal Rights - Watch به اختصار ARW نخستین خبرگزاری ثبت شده با موضوع صرف حقوق حیوانات در ایران است. این خبرگزاری غیردولتی
 • دانشکده حقوق یک مرکز آموزش عالی به صورت دانشکده مختص رشته حقوق است که معمولا زیر مجموعه یک دانشگاه می باشد. گرایش ها و مقاطع مختلف رشته حقوق اعم از
 • حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه افراد جامعه را شامل می شود حقوق
 • سند حقوق یا منشور حقوق ایالات متحده به انگلیسی: United States Bill of Rights نام ده اصلاحیه ای است که به قانون اساسی آمریکا الحاق شد. این متمم ها که
 • حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای از علم حقوق است که به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین المللی می پردازد. مقررات حقوق بین الملل
 • اساسی حقوق اداری حقوق مالی و حقوق ماليه عمومی اکثر حقوق دانان حقوق كار و حقوق تامین اجتماعی را زیر مجموعه حقوق عمومی و برخی نیز حقوق کیفری را در این

Users also searched:

حقوق,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

حقوق

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →