Back

★ تاریخ طبری

تاریخ طبری
                                     

★ تاریخ طبری

تاریخ) و الملوک یا تاریخ الامم و الملوک معروف به تاریخ طبری کتابی است به زبان عربی که توسط محمد بن جریر طبری تاریخنگار و محقق ایرانی مسلمان در اواخر قرن سوم پس از هجرت به رشته تحریر درآمدهاست و یکی از بزرگترین و معتبرترین منابع از اسلام است. طبری نویسنده معروف ترین برای. مهم ترین و ارزشمندترین مجموعه های مفصل تاریخ اسلام و جهان سازمان است. این کتاب تاریخ را از زمان خلقت شروع و سپس به نقل داستان پیامبران و پادشاهان قدیمی می پردازد. در بخش بعدی از کتاب او نقل تاریخ پادشاهان ساسانی حاضر و از آنجا به نقل زندگی پیامبر اسلام محمد می پردازد. در این کتاب وقایع پس از شروع تاریخ اسلامی به ترتیب سال تنظیم شده و تا سال ۲۹۳ هجری شمسی را.

                                     

1. فصل. (Season)

طبری شامل دو بخش کلی:

 • پس از اسلام: در تاریخ پس از اسلام این کتاب نویسنده رویدادهای وقایع نگاری اسلامی است. این بخش پس از اسلام شامل سه بخش جداگانه به دیگر.
 • تاریخ پیش از اسلام پیش از اسلام, ترین, معروف, و غیره. مهم ترین بخش آن است و نویسنده در این بخش از کتاب را پس از پایان تفسیر طبری, تفسیر قرآنش نوشتن او.

نکته قابل توجه این است که متفاوت از آنچه در سال شروع به نوشتن کتاب خود را مدیر؟! برخی می گویند که او در سال ۲۱۰ e.ق شروع به نوشتن کتاب خود جهان و برخی از داستان ها نشان می دهد که او بخش تاریخ عباسیان در کتاب جداگانه ای به نام القطعین نوشتن و این نشان دهنده این است که او تاریخ خود را فقط تا پایان دوره عباسیان نوشت.

تاریخ طبری دارای ۱۶ جلد و مرجع عمده تاریخ ایران تا اول سده چهارم هجری. همچنین در این کتاب عمده او بسیاری از این قرار است که بعد از طبری به نوشتن تاریخ اسلام تعامل ورزیدهاند. همچنین طبری در ۵ جلد چاپ شده است که این جزئیات تماس بگیرید.

                                     

2. شیوه نوشتن طبری. (The manner of writing Tabari)

طبری در نوشتن از هر دوره, آغاز, مهم ترین رویدادهای آن دوره ذکر کرده اند و سپس جزئیات آن حادثه پرداختهاست. راه که طبری در شیوه نوشتن خود را استفاده می شود یعنی همان آشنایی و یا واقعهنگاری راه ثبت شده است زمینه های مختلف مانند یعقوبی و هیثم بن عدی نیز از این روش استفاده شده است. اما به لحاظ کیفی آنها را با تاریخ طبری, ما نمی توانیم با یکدیگر مقایسه کنید.

                                     

3. مراجع و منابع مورد استفاده در نوشتن تاریخ طبری. (References and sources used in the writing of Tabari)

که محمد بن جریر طبری از چه منابع و مآخذی مورد استفاده در یک دادگاه ویژه برای ذکر وقایع دوره قبل از اسلام که در منابع معتبر آمده است با عباراتی مانند ، و در برخی موارد به ذکر صیغه مجهول با عنوان یاد بود اما او مشخص نکرد که منابع دقیقا کتبی یا شفاهی. و برای نوشتن تاریخ انبیا و پیامبران از قرآن استفاده می شود ساخته و پرداخته از آثار وهب بن مبیته و خدای اسحاق که مردم از این کتاب استفاده شده است جهان است.

دوره باستان. (Ancient period)

یکی از مهم ترین منابع برای نوشتن این دوره از تاریخ ایران است که یک بخش مهم در نظر گرفته شده است نوشته هشام بن محمد کلبی بود. از منابع دیگر او می تواند خداینامهها نام برد. او به ذکر است که تاریخ خلقت, تنها به منابع یهودی و مسیحی مواد از منابع ایرانی نیز بهره بردهاست.

                                     

4. طبری و مردم به مسجد. (Tabari and the people to the mosque)

طبری در رابطه با تاریخ زمان ساسانی محتوا گسترده تر نگاشتهاست; اما در این مناطق به غیر از بخش هایی است که روایتگران مسلمان بیان نموده است. در رابطه با این نتیجه با منابع امام مسلمان برابری که این نشانگر آن است که منبع راویان مسلمان و یک نتیجه مشترک منابع است. طبری در این قسمت با جزئیات نسبها و تاریخ ایرانیان و غیر ایرانیان انیرانیان جزئیات نسب دقیق ذکر است که این امر باعث برتری طبری به تاریخ از سنگ در این زمینه است. همچنین او در آوردن چیزهای که افراد "شعوبی و رنگ حماسی" را به پرهیز که از این قبیل عدم پرداخت به مسائلی مانند زندگی خسرو پرویز یا از دست مى دهد.

                                     

5. Quran در تاریخ طبری. (Quran in the history of Tabari)

طبری برای این بخش از آثار افرادی مانند ابن اسحاق و چراغ و غیره. باور نمی کند همه چیز و. همه آنها مداعنی استفاده از دیگر. اما از سوی دیگر بخشی از تاریخ است که پس از رحلت پیامبر (ص) است و دسته معروف است و همچنین جنگ علی بن ابی طالب امام ابن اسحاق ، فکر می کنم در. باور نمی کند همه چیز عمر بن سیف تمیمی است که با این واقعیت در برخی از ادلههای عتمی آنها را قبول نمی کند. عمر بن سیف بسیاری از آنچه می کند زندیق می دانم. همچنین او از طرفداران حکومت بنی امیه بود. در نتیجه از امکانات بزرگ در کذب بودن این روایت از او وجود دارد.

                                     

6. ترجمه انگلیسی کتاب. (English translation of the book)

طبری را ابوعلی بلعمی به فارسی ترجمه و تلخیص و چون از خود مطالب دیگری افزودهاست و تغییرات دیگر نیز در شمال امریکا است. او کتاب نسبتا تألیفی جدید حساب میآید و به نام خود او تاریخ بلعمی به نام فلاندر.

طبری نیز سابق فوق العاده ۱۳۵۲ ترجمه و توسط انتشارات بنیاد فرهنگ در ۱۵ جلد منتشر شد. در سال ۱۳۵۳ نیز ۱۶ جلدی آن است که پایه و اساس فرهنگ منتشر شده است. پس از انقلاب این کتاب در ۱۶ جلد توسط انتشارات اساطیر در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ چاپ و منتشر شد. طبری در بیان مطالب از مقایسه محتویات ادیان مختلف نیز پرداختهاست. مانند نظر ابنعباس و نظر علمای یهود. نظر علمای مسیحی و نظر علمای زرتشتی.

                                     

7. منابع کتاب. (Book sources)

شیوه نوشتن طبری., جمع آوری شده نقل قول بود اما این آنها را انتخاب کنید مورد دوم رخ داده است تا جایی که نقل قولهایی از افراد به این دلیل که شمشیر از زندگی در آن دیده است که مورد رد بسیاری از محققان و بی ثباتی است. منبع طبری برای زندگی پیامبر اسلام. مورخان ما چه قرن هشتم میلادی. البته تأثیرات فرهنگ قبل از اسلام و همچنین در نوشته های مورخان ملاحظه است.

                                     
 • ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری مشهور به جریر طبری زاده در آمل  درگذشته هجری قمری در بغداد هجری خورشیدی
 • تفسیر طبری یا جامع البیان عن تاویل القرآن تفسیری از قرآن نوشته محمد بن جریر طبری محدث فقیه مفسر و مورخ سده سوم هجری قمری است. طبری در نوجوانی علوم
 • بن جریر طبری تاریخ نگار و اولین مفسر قرآن و دین شناس ایرانی. ابن فرخان طبری ستاره شناس و معمار ایرانی و مترجم از زبان پارسی میانه. احسان طبری نویسنده
 • تاریخ بلعمی یا تاریخ نامه ترجمه ای است که ابوعلی محمد بن محمد بلعمی از کتاب تاریخ پیامبران و پادشاهان یا همان تاریخ طبری مشهور نوشته محمد جریر طبری ترتیب
 • قدیمی تر به ویژه نوشته های طبری مبتنی است و در شرح وقایع مربوط به سال ق به بعد ابن مسکویه دنبال کننده و ذیل نویس طبری می باشد و این بخش کتاب او اصیل
 • پرونده اکبر طبری یکی از پرونده های فساد در ایران است. این پرونده با متهم ردیف اول آن یعنی اکبر طبری معاون دفتر رئیس پیشین قوه قضائیه شناخته می شود. نخستین
 • اکبر اتباعی طبری معروف به اکبر طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در دوران ریاست سید محمود هاشمی
 • است. تاریخ طبری نوشته محمد بن جریر طبری مجموعه کتبی است به زبان عربی که منبع اصلی و ضروری درباب تاریخ ساسانی است. روایات طبری در بارة تاریخ ساسانی
 • رهبران حزب از جمله طبری غیابا محاکمه و محکوم به اعدام شدند. او در سال بنا به تصمیم حزب ناگزیر از ایران خارج شد. احسان طبری از جوانی در رشته های
 • کرده است. ام ا قدیمی ترین یادنامه ای که از حاسب طبری نام برده تتم ه صوان الحکمة تألیف ابوالحسن بیهقی در تاریخ قمری است. نخستین رصدخانه در حدود سال
 • این حیث شبیه کتاب اخبار الطوال دینوری و مروج الذهب مسعودی است نه مانند تاریخ طبری باید توجه داشت که گر چه شکل تألیف کتاب تاریخی است اما به دلیل آن که
                                     
 • جریر بن رستم طبری آملی قمری دانشور و کلام شناس برجسته امامی اواخر سده سوم قمری که اصلا از آمل طبرستان بود. محمد بن جریر بن رستم طبری آملی فقیه
 • اسطوره ای در اساطیر ایران است. نام او در شاهنامه به صورت به آفرید و در تاریخ طبری به صورت باذافره و فاذافره آمده است. وی به همراه خواهرش همای به دست خیونان
 • علم تاریخ و هشت باب و هر باب دارای چند حکایت. اولیاءالل ه برای تألیف تاریخ رویان از منابع بسیاری چون تاریخ طبرستان کتاب ابن اسفندیار تاریخ طبری سیرالملوک
 • طبری تاریخ طبری کریستن سن ایران در روزگار ساسانیان طبری تاریخ طبری طبری تاریخ طبری جریر طبری محمد جلد دوم تاریخ طبری
 • منوچهر نسبی طبری زاده تیر بابل - آذر آمریکا فیلمبردار کارگردان و مستندساز عرصه فرهنگ - صنعت ایرانی است. منوچهر نسبی طبری در تاریخ تیر
 • زبان طبری چنین می سراید: پیروزه که خورد میان شب دارو از وی به سخن کمتر هستم یا به نیرو دیواره وز مست مرد شاعر طبری سرای قرن چهارم به زبان طبری چنین
 • تبری طبری نام یکی از زبان های ایرانی شمال غربی است که در گروه زبان های کاسپین قرار دارد. این گروه شامل زبان های زازاکی گورانی تالشی گیلکی طبری تاتی
 • مختلف و افراد موثق در این زمینه بوده اند. تاریخ طبری از جمله این منابع می توان به تاریخ طبری اثر محمد بن جریر طبری هجری اشاره کرد که در قرن
 • ا ب ن ر ب ان ط بری با عنوان کامل ابوالحسن علی ابن سهل ربان طبری به انگلیسی: Ali ibn Sahl Rabban al - Tabari حکیم پزشک فیلسوف و روانشناس شهیر ایرانی
 • عماد الدین طبری با نام کامل عماد الدیدن ابو جعفر محمد بن ابی القاسم علی بن محمد بن علی بن رستم بن یزدبان طبری آملی کجی یا معروف به عماد الدین طبرسی از
 • مازندرانی تاریخی چندهزارساله دارد. گستره جغرافیایی فرهنگ طبری سراسر طبرستان و در میان مردم طبری است. نوروز خوانی یا بهارخوانی یا نوروزی گونه ای از آوازخوانی های
 • میلادی این اثر بیشتر وامدار تاریخ طبری و از آن پس دیگر تاریخ نگاران ایران و اسلام است اما در بخش تاریخ ترکتازی مغولان تاریخ کامل از نخستین گزارش ها و
                                     
 • سیف بن عمر از دروغپردازان حرفه ای تاریخ اسلام بوده است و متاسفانه جعلیات او عمدتا از طریق تاریخ طبری به سایر کتب تاریخ و سیره و معجم البلدان ها راه یافته
 • فرای تاریخ باستانی ایران طبری تاریخ طبری طبری تاریخ طبری طبری تاریخ طبری طبری تاریخ طبری طبری تاریخ طبری فرای
 • به هر تاریخ نویس در بخش مربوط به زمان آغاز کارش اشاره شده است. سلیمان تاجر ابن حوقل ابن رسته اصطخری ابن بلخی محمد بن جریر طبری نویسنده تاریخ طبری علی
 • طبری نیز برای نگارش تاریخ سلسله عباسی از این اثر بهره برده است و در نقاطی از کتاب او می توان به سبک یکسان دو کتاب پی برد. فروخ عمر تاریخ الأدب
 • زبان های طبری عربی و فارسی توأمان آورده شده است. این کتاب در ابتدا به زبان عربی نوشته شده و پس از آن برای درک بهتر مخاطبان حاشیه هایی به زبان طبری و بعضا
 • دسته حلیسیه و معتزله تقسیم بندی می شدند. رسول جعفریان تاریخ تشیع در ایران نشر علم ص.  برگرفته از محمد بن جریر طبری تاریخ طبری جلد ص.  و
 • کتاب تاریخ طبری است که میان سال های تا به کار بر روی آن پرداخت. زوتنبرگ به فارسی علاقه مند و بر این زبان تسلط داشت. تاریخ طبری ترجمه تاریخ بلعمی

Users also searched:

چرا تاریخ طبری ممنوع است, دانلود 16 جلد تاریخ طبری, گزیده ای از تاریخ طبری, سانسور تاریخ طبری, تاریخ طبری عاشورا, تاریخ طبری بدون سانسور pdf, تاریخ طبری جلد سوم, تاريخ طبري pdf, pdf, تاریخ طبری,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

تاريخ طبري pdf.

مقايسه روش تاريخ نگاري طبري و ابن اثير بر پايه گزارش. تاریخ طبری История пророков и царей. تاریخ طبری جلد سوم. دوره کامل تاریخ طبری 16جلدی متن کامل چاپ قدیم – BitaBook. تاریخ طبری عاشورا. روزنامه دنیای اقتصاد 1393 11 30 مرگ مولف تاریخ طبری Magiran.

تاریخ طبری بدون سانسور pdf.

تاريخ ساساني در شاخص هاي تاريخ نويسي اسلامي طبري. دانلود 16 جلد تاریخ طبری. گزیده ای از تاریخ طبری. سانسور تاریخ طبری. چرا تاریخ طبری ممنوع است.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →