Back

★ جرم (فیزیک)

جرم (فیزیک)
                                     

★ جرم (فیزیک)

جرم مفهومی بنیادی در فیزیک است که حسی از مقاومت جسم در برابر شتابگرفتن هنگامی که استفاده از زور و یا قدرت گرانش یک جسم جذب اشیاء دیگر به بازارهای اروپایی. در مناطق مختلف فیزیک مانند مکانیک کلاسیک ، نسبیت خاص و نسبیت عام با توجه متفاوت از توده ای از بیان است. کلمات جمعی از ریشه فارسی است. واحد جرم در دستگاه بین المللی یکاها ، کیلوگرم میباشد.

                                     

1. جرم و وزن. (Mass and weight)

وزن توده متفاوت است. جرم و وزن متناسب با هم برابر نیستند برنامه های کاربردی روزمره جرم همان وزن نقل قول اما در فیزیک, ستاره شناسی و مهندسی وزن به نیروی گرانش وارد بدن گفت. البته برنامه روزانه جرم و وزن با هم متناسباند و این همانندانگاری مشکل نمیآورد اما در موارد خاص و مهم است:

 • در اقدامات دقیق و با توجه به تغییر در شدت نیروی گرانش زمین در مکان های پورنو.
 • در مکان های دور از سطح زمین مثلا در فضا یا بر روی سطح سیارات دیگر.

برای مثال نیروی جاذبه در سطح ماه حدود یکششم نیروی گرانش در سطح زمین است. از این رو وزن هر جسم بر روی سطح ماه یکششم وزن آن در سطح زمین است; و اما جرم در هر دو یکسان است.

جرم و وزن یک جسم هر دو متغیرند. با توجه به نظریه نسبیت خاص اینشتین جرم جسم با افزایش سرعت آن را افزایش می دهد.این افزایش در توده تنها در سرعت های قابل مقایسه با سرعت نور قابل مشاهده است و در صورت کلاسیکی مکانیک نیوتونی تعریف نشده است.

وزن یک جسم به فاصلهٔ آن از مرکز گرانش و جرم جسم دوم به صورت عمومی زمین بستگی دارد.
                                     

2. جرم اینرسی و. جرم گرانشی و اصل هم ارزی

اولین کسی که "جرم" به مفهوم مدرن آن را با ابهام زیادی همراه است استفاده می شود و غیره. ظاهرا ماخ دولت است. این مفهوم با کتاب مکانیک زومرفلد بین فیزیک دانشمندان به مفهومی جا افتاده تبدیل شد. نیوتن اولین کسی بود که از جرم و جنایت به شکل سیستماتیک مورد استفاده قرار گیرد برای اولین بار چنین پیرینسیپیا اثر معروف و موثر مکانیک کلاسیک نیوتن به "quantitas materiae" و یا مقدار ماده اشاره دارد. نیوتن از واژه جرم استفاده و شیلات. در نظریه گالیله بیش از حد از کلمات هم معنی چانه خمیر که منشاء نام جرم در زبان انگلیسی است که به شکل نادرست و غیرتکنیکی است و مترادف با "مقاله" استفاده شده است.

مکانیک به دو قسمت سینماتیک و دینامیک تقسیم شده است. در بخش سینماتیک که به بررسی حرکت بدون بررسی علل آن این است که ما باید به دو برابر مقدار بنیادی "محل" و "زمان" نیاز داریم. با رفتن به پویایی است که باعث حرکت نیز با معاملات نیاز به کمیتی دیگر آن را پیدا کنید. این مقدار می تواند به "جرم" یا "قدرت" است.

جرم اینرسی مقدار مقاومت از جسم به سرعت تغییر نشان می دهد. در مکانیک کلاسیک جرم اینرسی با قوانین حرکت نیوتن تعریف شده است. به عنوان جرم اینرسی یک جسم بیشتر باشد ، برای تغییر سرعت از آن نیروی بیشتری لازم است. در اینجا بودند. جرم اینرسی برابر است با نسبت بین نیروی وارد بر جسم و گرفتن آن. در نسبیت خاص جرم اینرسی سرعت جسم نیز وابسته است.

جرم گرانشی نماینده از مقدار نیروی است که شیء در میدان گرانشی وارد می شوند. بیشتر جرم گرانشی جسم بیشتر. نیروی بیشتری از میدان گرانشی آن را وارد. جرم گرانشی گاهی اوقات بار گرانشی مانند بار الکتریکی همچنین به عنوان شناخته شده است. در فیزیک گرانش و قانون جاذبه نیوتن یا نظریه نسبیت عام توصیف آن است. جرم گرانشی به دو توده "فعال" و "منفعل" تقسیم شده است جرم فعال با توجه به این زمینه است که جسم تولید می شود و توده های منفعل با توجه به رفتار جرم در میدان گرانشی خارجی توصیف. برخی از فیزیکدانان برای مثال اوهانیون معتقد بودند تفاوت جرم فعال و منفعل کلمه بی معنی است اوهانیون استدلال نابرابر بودن دو جرم به نابرابری بین عمل و عکس العمل و در نهایت به ناپایسته در حال حرکت منجر می شود.

با وجود تمایز مفهومی بین جرم اینرسی و جرم گرانشی ، آزمایشات نشان می دهد که این دو کمیت همیشه با هم متناسباند و اتخاذ یکاهای مناسب مقدارشان هم همیشه برابر است. به این برابری اصل هم ارزی آنها می گویند. مکانیک کلاسیک هیچ توضیحی برای برابر بودن جرم اینرسی و جرم گرانشی نیست اما در نظریه نسبیت عام اصل هم ارزی یکی از بدیهیات این نظریه است.

                                     

3. یکای اندازه گیری. (یکای measure)

یکای جرم در سیستم استاندارد بین المللی واحد کیلوگرم است.اما در برخی از کشورها از جمله امریکا هنوز هم از آن استفاده کنید یا نه. سایر واحدهای این کمیت ها به شرح زیر است:

                                     
 • جرم اتمی به انگلیسی: Atomic mass یا جرم نسبی جرم یک ذره اتمی زیراتمی یا یک مولکول است. یکای جرم اتمی یک دوازدهم جرم ایزوتوپ کربن - مطابق با جرم
 • جرم ممکن است در یکی از این موارد به کار رود: ج رم یا ب ز ه در علم حقوق به معنی نقض قوانین ج رم فیزیک مقاومت جسم در برابر شتاب در هنگام اعمال نیرو یا
 • در فیزیک معادله جرم - انرژی مفهومی فرمول بندی شده توسط آلبرت اینشتین است که رابطه میان جرم و انرژی را توضیح می دهد. این معادله بیانگر اصل هم ارزی جرم و
 • قانون پایستگی جرم یا پایستگی ماده: Conservation of mass matter یکی از قوانین بنیادین فیزیک و شیمی است بیان می کند که جرم و تعداد عناصر موجود در هر
 • دانش شیمی جرم مولی به انگلیسی: Molar mass با نشان کوتاه شده M یکی از خواص فیزیکی مواد است که بنابر تعریف نسبتی است که از تقسیم جرم یک ماده معین
 • جرم نامتغیر جرم سکون جرم ذاتی و جرم ویژه یا به سادگی جرم یکی از ویژگی های انرژی و تکانه کلی یک جسم یا سامانه ای از اجسام است که در تمام چارچوب های مرجعی
 • که جرم جرم سکون یا جرم نامتغیر به صورت کمیتی نامتغیر تعریف شود که برای همه ناظرین در همه چارچوب های مرجع یکسان است در تعریف دیگر اندازه جرم جرم نسبیتی
 • جرم مولکولی به انگلیسی: molecular mass جرم یک مولکول معین است: آن را در دا یا یو Da یا u اندازه گیری می کنند. مولکول های مختلف یک ترکیب ممکن است جرمهای
 • هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی نیرو جرم بار الکتریکی جریان الکتریکی میدان
 • جرم ل ختی یا جرم مان د در فیزیک ویژگی بنیادی هر جسم است که تمایل آن را به مقاومت دربرابر شتاب می نمایاند. نخستین بار در فیزیک این کمیت در قانون دوم نیوتن
 • ج رم فنربندی شده در صنعت خودرو و مهندسی خودرو به آن قسمت از وزن خودرو می گویند که روی مجموعه سیستم تعلیق قرار دارد. جرم فنربندی شده معمولا شامل بدنه
 • مفهوم جرم در نسبیت عام از مفهوم جرم در نسبیت خاص پیچیده تر است. در واقع نسبیت عام تعریف یکتایی برای جرم ارائه نمی کند بلکه تعاریف متعدد متفاوتی ارائه
                                     
 • جرم کمار به انگلیسی: Komar mass برگرفته از نام آرتور کمار یک سیستم یکی از چندین مفهوم صوری جرم است که در نسبیت عام به کار می رود. جرم کمار را می توان
 • فیزیک ذرات بنیادی به انگلیسی: Fundamental particle physics یا فیزیک انرژی های بالا یکی از شاخه های دانش فیزیک است که به بررسی ماهیت اجزای تشکیل دهنده
 • چگال در فیزیک اتمی نمی گنجد. با آنکه در زبان رایج دو اصطلاح فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای مترادف شمرده می شوند اما فیزیک دانان اصطلاح فیزیک اتمی را
 • تکنی کالر انگلیسی: Technicolor تئوری هایی فیزیکی در فیزیک فراتر از مدل استاندارد هستند که به سازوکار هیگز اشاره می کنند سازوکاری که از طریق آن بوزون های
 • یکای واحد جرم اتمی به انگلیسی: unified atomic mass unit یا دالتون به انگلیسی: dalton نماد Da که معمولا به طور مختصر به شکل amu یا u نوشته می شود
 • زمان در فیزیک انگلیسی: Time in physics کمیتی اندازه گیری شده است که از یک ساعت خوانده می شود. در فیزیک کلاسیک و غیر نسبی گرا زمان نیز مانند سایر کمیت ها
 • دارای جرم حتی در حالت سکون گسترش یافته ولی این تعریف ها هنوز نارسا است زیرا جرم یک شیء خود می تواند در نتیجه حرکت و تعامل انرژیهای احتمالا بدون جرم به
 • پرکاربردترین و بنیادی ترین ثابتهای فیزیک است تامسون پس از اجرای آزمایش های بسیار بر روی لوله پرتوی کاتدی توانست مقدار نسبت بار به جرم الکترون را محاسبه و عدد آن
 • موتور فیزیک برنامه ای رایانه ای است که مدل های فیزیک نیوتونی را با بهره از متغیرهایی چون جرم سرعت اصطکاک و مقاومت هوا شبیه سازی می کند. این برنامه
 • پیوسته در فیزیک می پردازد. محاسبات علمی مدل های محاسباتی فیزیک ریاضی جبر خطی عددی دینامیک ملکولی دینامیک سیالات محاسباتی مقد مه ای بر فیزیک محاسباتی انگلیسی
                                     
 • در فیزیک جرم پلانک که توسط mP نشان داده می شود یکایی در جرم در سیستم یکاهای طبیعی با نام یکاهای پلانک است و تقریبا برابر میلی گرم - به اندازه
 • آهنگ شارش جرم بده جرم یا دبی جرمی به انگلیسی: Mass flow rate در فیزیک و علوم مهندسی برای نشان دادن میزان جرم عبوری یک شاره در واحد زمان از یک مقطع
 • در فیزیک ذرات یک ذره بدون جرم ذره ای است که جرم نامتغیر آن از لحاظ نظری صفر است.تا سال دو ذره بدون جرم شناخته شده بوزنهای پیمانه ای بودند: فوتون
 • موازنه جرم به انگلیسی: mass balance که موازنه ماده به انگلیسی: material balance نیز خوانده می شود کاربرد عملی قانون پایستگی جرم در مورد آنالیز یک سامانه
 • مرکز ج رم به انگلیسی: Center of mass یک دستگاه از ذرات در فیزیک نقطه مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می کند که گویی همه جرم آن در
 • خلاف مکانیک کلاسیک که در آن نیروها فقط اندازه حرکت ذره یا جرم را دگرگون می کنند در فیزیک کوانتومی نیروی ضعیف می تواند ماهیت وجودی یک ذره حتی یک ذره
 • طرح کلی زیر به عنوان یک نگاه کلی به فیزیک و نیز یک راهنمای جزئی به قسمت های گوناگون آن آورده شده است. فیزیک یکی از علوم طبیعی است که موضوع آن مطالعه
 • سال به عنوان سال جهانی فیزیک و نیز سال انیشتین نام گذاری شد چون این سال صدمین سالگرد انتشار مقاله های استثنائی آلبرت انیشتین بود. این مقاله ها به

Users also searched:

جرم (فیزیک),

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →