Back

★ فلسفه آموزش

                                     

★ فلسفه آموزش

فلسفه آموزش به بررسی ماهیت و اهداف آموزش و ابزارهای آن میپردازد. علاوه بر فلسفه آموزش خود را به عنوان بخشی از "نظریه آموزش و پرورش" طبقه بندی کنید و سعی کنید به شناسایی ماهیت و خواص این نظریه و به تکمیل این نظریه پرداخت. "تئوری آموزش" نوعی نظریه عملی است هنگامی که در تلاش برای ارائه راهنمایی و روشنگری از تمام جنبه های مختلف آموزش و پرورش و همچنین ساختار اجتماعی وابسته به آن است. برای رسیدن به این هدف نظریه های آموزش و پرورش نیاز به ارائه مفاهیم درست و شناخت کافی از نحوه تدریس و یادگیری ، مواد و روشها به منظور بررسی ساختار و نحوه تغییر و تحول در سیستم آموزشی و اجتماعی نقش ذینفعان مربوطه و مسائل مانند آن است.

موضوع آموزش در طول قرن ها ذهن فیلسوفان را به خود مشغول پروژه: با توجه به برخی از یک معلم و یا یک نوع از آن را در نظر قدمت دومین پیشه بشر در جهان است. هیچ جامعه ای وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند چرا که بدون شک وجود دارد که کودکان بی سواد و. نادان و نامطلع از فرهنگ جامعه به دنیا آمد. برخی از کودکان در یادگیری مهارت امکانات و یا توانایی بیشتری دارند و این امر به فردی در طبقه اجتماعی و میزان در آمد و نفوذ او بسیار است. یادگیری نیز به کودکان توانایی به طور مستقل به سوی اهداف خود را در مورد حرکت خود را و همچنین هویت ویژه ای در جامعه است.

                                     

1. تعاریف آموزش و پرورش. (Definitions of Education)

همانطور که گفته شد آموزش و پرورش دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده و مبهم است. تا کنون تعریف واحد و یا جامعی از "آموزش" به دست نیامدهاست و نظر خود را بر اساس ایده ها و تجارب خود را., تعریف از آن ارائه برای کشور است.

برخی از تعاریف آموزش و پرورش. (Some definitions of Education)

 • جان دیویی: آموزش و پرورش, دوباره ساختن یا سازمان تجربه در سفارش به معنای تجربه به رشد و هدایت و کنترل تجربیات بعدی فرد بهتر قادر می سازد.
 • ژان ژاک روسو: آموزش و پرورش, هنر یا فنی است که برای راهنمایی و یا حمایت از نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر متربی و در انطباق با قوانین طبیعی رشد و همکاری با او زندگی خود تحقق می پذیرد.
 • هنر هشدار: آموزش و پرورش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است; به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال آموزگار و دانش آموزان به زبان ساده به اصل و تحقق بخشیدن به هدف و نیاز به این برنامه است.
 • امیرحسین آریانپور: آموزش و پرورش عبارت است از "فرایند هدایت و مدیر عمدی تجارب انسانی".
                                     

2. برای مطالعه بیشتر. (For further study)

 • آموزش و پرورش ایستا و پویا - امیرحسین آریانپور - نشر اینترنتی - PDF این کار این است که تحت مجوز GNU.
 • خسرو باقری نوع پرست ، رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه آموزش و پرورش., موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی, ۱۳۹۰.
 • شعارینژاد., AA فلسفه آموزش و پرورش, انتشارات., کرمان ۱۳۷۷.
 • خسرو باقری نوع پرست ، نوعمل گرایی و فلسفه آموزش و پرورش, انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۶.
 • نویسندگان حوزه و دانشگاه آرای دانشمندان مسلمان در آموزش و پرورش و مبانی آن در ۴ جلد ، تهران: انتشارات سمت اطلاعات دانشگاه. ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰.
 • سلام علی., اصول و فلسفه آموزش و پرورش و تربیت, انتشارات., کرمان ۱۳۶۴.
 • نقیبزاده ، میرعبدالحسین ، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش, انتشارات طهوری، ۱۳۷۴.
 • خسرو باقری نوع پرست و. درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دو جلد نشریه, علمی, فرهنگی, ۱۳۸۹.
 • شکوهی ، در دیگر., مبانی و اصول آموزش و پرورش. بهنشر انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸.
 • خسرو باقری نوع پرست ، الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران, انتشارات مدرسه, ۱۳۸۹.
                                     

3. منابع. (Resources)

 • آموزش و پرورش در منظر پست مدرنیسم نویسنده: خسرو باقری نوع پرست.
 • آن را پیش پا و افق در فلسفه آموزش و پرورش نویسنده: خسرو باقری نوع پرست.
                                     
 • آموزش و پرورش و ابزارهای آن فلسفه آموزش استادان بیانیه کتبی نامزدان موقعیت دانشگاهی آموزش فلسفه نشریه ژورنال علمی تخصصی یادگیری علم فلسفه آموزش
 • نشریه آموزش فلسفه ژورنال علمی تخصصی همتاداوری شده درباره مباحث نظری و عملی آموزش و یادگیری فلسفه و آموزش فلسفه است. این ژورنال در سال به دست آرنولد
 • آموزش فلسفه شامل تدریس و یادگیری علم فلسفه و همچنین پژوهش درباره آن است. این مقوله با فلسفه آموزش و پرورش تفاوت دارد. آموزش این علم معمولا به مرحله
 • فلسفه آموزش نامزد موقعیت دانشگاهی به بیانیه کتبی نامزدان موقعیت دانشگاهی گفته می شود که درباره دیدگاه عمومی شان پیرامون روش تدریس می نویسند و برای
 • آموزش فرایند تسهیل یادگیری یا کسب دانش مهارت ارزش اخلاق اعتقادات و عادت ها است. روش های آموزش شامل تدریس آموزش عملی داستان گویی بحث و پژوهش هدایت
 • فلسفه برای کودکان و نوجوانان فبک یا فکرپروری برای کودکان و نوجوانان برنامه ای برای آموزش تفکر عمیق فلسفی است که به پرورش قدرت استدلال داوری و تمیز
 • عامل برای آموزش اولیه طفل استفاده کنید شما کار را وارونه آغاز می کنید. آموزش فلسفه آموزش تاریخ فلسفه تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت تاریخ فلسفه ویل دورانت
 • نصیر طوسی و ابن رشد اندلسی از بزرگان فلسفه مشائی شمرده می شوند. در جهان اسلام فلسفه مشاء با نام ابن سینا شناخته و آموزش داده می شود. کلمه اشراق مصدر است
 • دیدگاه فلسفی مورد مطالعه قرار می دهند. از جمله فلسفه های خاص می توان به فلسفه کنش زیست شناسی شیمی آموزش اقتصاد مهندسی زیست بوم فیلم جغرافیا اطلاعات
 • آموزش والدورف همچنین شناخته شده به اشتاینر یا اشتاینر - والدورف از روش های آموزشی کودکان است که بر پایه فلسفه آموزشی رودولف اشتاینر بنیان گذار انتروپوسوفی
 • فلسفه م ش اء یا مکتب مشاء مکتبی از فلسفه است که از آموزه های ارسطو الهام می گیرد. نیز فلسفه مشایی یکی از دوره ها یا مکاتب برجسته فلسفه اسلامی است که
 • در آموزش را نشان می دهد مثلا در مورد چرخش خورشید بر دور زمین یا بسط تئوری ارسطویی نقش به سزایی داشت. افکار کلیسا به نحو دلخواه از تسلط بر آموزش و پرورش
 • آموزش تطبیقی Comparative Education یا هم سنجشی یک زمینۀ مطالعاتی دانشگاهی است که کیفیت آموزش یک کشور یا گروهی از کشورها را با استفاده از داده های استخراج شده
                                     
 • فلسفه غربی حاصل کار و تفکر فلسفی جهان غرب است و از فلسفه های شرقی و انواع فلسفه های بومی متمایز است. از دیدگاه تاریخی این واژه نوساخته برای اشاره به
 • فلسفه دین شاخه ای از فلسفه مشتمل بر همه مباحث فلسفی ست که بن مایۀ آنها پرسش هایی است که از دین سرچشمه می گیرد. فلسفه دین ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین
 • یکدیگر متفاوت بلکه حتی متضاد نیز هست. مکتب تائو به عنوان فلسفه اصول پیروی از طبیعت را آموزش می دهد در حالیکه مکتب تائو به عنوان دین اصول عمل کردن علیه
 • با همکاری خود او برای زیستن تحقق می پذیرد. فلسفه آموزش و پرورش تاریخچه نظریات پیرامون آموزش و پرورش آموزش و پرورش ایستا و پویا نسخه پی دی اف مولفان حوزه
 • فلسفه سکسوالیته فلسفه سکس یا فلسفۀ جنسیت به بررسی فلسفی سکسوالیته آمیزش جنسی عشق و موضوعات مرتبط می پردازد. اینکه چه چیزی باعث به وجود آمدن احساسات
 • فلسفه طبیعی یا فلسفه طبیعت به لاتین: philosophia naturalis عبارت بود از مطالعه فلسفی طبیعت و جهان فیزیکی که تا پیش از گسترش دانش نوین دانشی فراگیر بود
 • واقع فلسفه علم علم مطالعه علوم است. فلسفه علم از لحاظ علم مورد بررسی به زیر گرایش های گوناگونی از جمله: فلسفه ریاضیات فلسفه فیزیک فلسفه علوم
 • فلسفه تاریخ شاخه ای از فلسفه است که با استفاده از روش ها و مفاهیم و تحلیل های فلسفی به بررسی وقایع گذشته و ماهیت اطلاعات تاریخی به دست رسیده از گذشته می پردازد
 • فلسفه شرق یا فلسفه آسیایی فلسفه های گوناگونی را شامل می شود که در شرق و جنوب شرقی آسیا ریشه دارند از جمله فلسفه چینی فلسفه ژاپن فلسفه کره که در آسیای
 • مسئله عمده در فلسفه مارکسیستی عبارت است از چگونگی پاسخی که به مسئله اساسی فلسفه داده می شود. فلسفه مارکسیستی ماتریالیسم دیالکتیک است. فلسفه مارکسیستی از
 • فلسفه زیست شناسی به انگلیسی: Philosophy of biology یکی از زیر شاخه های عمده در فلسفه علوم است. تاملات فلسفی در پدیده های زیست شناسی و معرفت آن تاریخی
                                     
 • درباره شلینگ و فلسفه او هگل و آموزش رسمی فلسفه دانشگاه های آلمان مختصری درباره شوپنهاور و نیچه ملاحظاتی درباره رابطه ریشه ای عرفان و فلسفه آلمان اسپینوزا
 • فلسفه افلاطونی نوین یا نوافلاطونی به انگلیسی: Neoplatonism آخرین مکتب فلسفه یونان بود. فلوطین فیلسوف یونانی شکل قطعی فلسفه افلاطونی نوین را در
 • فلسفه اسلامی شاخه ای از علوم اسلامی است که به تفسیر و توجیه متافیزیک اسلامی می پردازد. از فلسفه اسلامی با عنوان فقه اکبر یا حکمت نیز یاد می شود. هانری
 • فلسفه دوره رنسانس دوره ای از تاریخ فلسفه اروپا است در سده های و م. بین قرون وسطی و عصرخرد. رنسانس دوره توفیق های بزرگی در زمینه فلسفه نبود ولی این
 • فلسفه یهودی از تبیین بنی اسرائیل از سرچشمه جهان هستی و صفات ذاتی و فاعلی خدا به گونه ای فلسفی نشأت می گیرد. از این رو کتاب مقدس عبری که تنخ نامیده می شود
 • فلسفه موسیقی فلسفه ای است که به بررسی پرسش های بنیادی در زمینه موسیقی می پردازد. همچون: تعریف موسیقی چیست شرایط لازم و کافی برای تشخیص موسیقی رابطه

Users also searched:

فلسفه آموزش,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →