Back

★ حقوق کیفری

                                     

★ حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخهای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه میپردازد.

اساسا قوانین کیفری خالق از حقوق مردم و. اما تنها افراد حقوق و ارزش های آن است. دلیل آن این است که حقوق کیفری است. "ارزش های حقوق" همچنین ، مشخصه بارز از قانون جنایی ضمانت اجرای شدید آن است. این چیزی است که قانون کیفری به نظم و انضباط سرکوبگر در مقابل دیگر روند تبدیل دیگر. از آنجا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است که قانون کیفری شاخهای از حقوق عمومی شکل.

                                     

1. تاریخچه. (History)

دوره های از تاریخ حقوق کیفری بود که در آن همه از حقوق بشر در عمل و متعدی به حق خود بود و این دوره از عدالت و خصوصی. حتی قبل از این دوره مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت های فردی مطرح بود و در دوره جنگ خصوصی در آن زمان اگر کسی در گروه افراد مرتکب جرم تأیید شده است. همه گروه ها متعلق به بزه دیده با تمام گروه های متعلق به متخلف وارد نبرد تمام عیار بودند. پس از این دوره بود که رفته دوره دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن تعقیب و مجازات مجرمان به دست رئیس یا دولت سپرده شد و مردم حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست داد و جامعه حق اجرای آنها را به دست دولت ، بنابراین برای اولین بار. بلند ستم. به عنوان یک ابزار شدید و ظالمانه در دست دولت های ملی مورد استفاده قرار گرفت. از ویژگی های اصلی از قانون کیفری در همین نهفتهاست. در یکسوی مسائل مربوط به حقوق جزا ، همواره حکومت نشستهاست.

حقوق کیفری به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود را. این گرایش به شدت نیاز به استفاده از دانش و خدا. فلسفی و جامعه شناسی و جرمشناختی است. زیرا وظیفه این روند همانطور که بیان شد, حمایت از ارزش های جامعهاست. پس از قانون کیفری برای تشخیص ارزش ها در جامعه ما باید درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعهاست. وکیل کیفری شما اول باید ارزش های جامعه خود را درک و سپس با استفاده از روش ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی ، یک روش مناسب برای مقابله با نقض ارزش آنها را اتخاذ.

                                     

2. شاخه های حقوق کیفری. (The branches of the criminal law)

حقوق کیفری در تعریف از جهت رومی ژرمنی و پیروان حقوق نوشته به دو شاخه از قانون کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم شده است.

 • حقوق جزای اختصاصی:بررسی هر یک از جرایم ، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.
 • حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم و مجرم و مسئولیت کیفری و مجازات و اقدامات تأميني و آموزش و پرورش.
                                     
 • حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه ای از حقوق کیفری است که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات ها می پردازد. تعریف جرم و مجازات شروط تحقق
 • حقوق کیفری انگلیسی: Criminal Law فیلمی به کارگردانی مارتین کمپل است که در سال منتشر شد. از بازیگران آن می توان به گری الدمن کوین بیکن تس هارپر
 • اگرچه منابع آن حقوق بین الملل است ولی پیامدهای آن تحریم های کیفری اعمال شده بر افراد است. حقوق کیفری دیوان بین المللی کیفری پلیس بین الملل حقوق بین الملل آنتونیو
 • حقوق اداری حقوق مالی و حقوق ماليه عمومی اکثر حقوق دانان حقوق كار و حقوق تامین اجتماعی را زیر مجموعه حقوق عمومی و برخی نیز حقوق کیفری را در این دسته
 • اصل برابری سلاح ها در امور کیفری عبارت است از برابری شرایط و امکانات دفاع از خود طرفین دعوا در یک موضوع حقوقی یا کیفری به عبارتی دیگر طرفین دعوا بالاخص
 • عهده دار این سمت بود به تصویب مجلس رسید قانون آئین دادرسی کیفری مصوب روزنامه رسمی. اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب خبرگزاری ایرنا.
 • بین المللی تعقیب مسئولان نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه در خاک یوگسلاوی سابق از ابتدای یا دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ICTY از ارکان
 • خصوص در امور کیفری که برعهده دادستان است مورد تأکید قرار می گیرد. قانون مدنی می گوید: هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند. حقوق کیفری حقوق مدنی ادله اثبات
 • در جامعه به وسیله قرآن و سنت اسلامی مقرر داشته است. به عبارت دیگر مقررات کیفری اسلام را که شارع مقدس آن در این جهان برای گناهکاران یا جنایت کاران تعیین
 • بین الملل کیفری حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان های بین المللی حاکم است گفته می شود. حقوق بین الملل
 • دنیا رواج یافت. حقوق پزشکی وقتی که در پرتو حقوق جزای پزشکی به تبیین جرایم و خطاهای پزشکی و مجازات های حاکم بر آن ها می پردازد به حقوق کیفری نزدیک می شود
                                     
 • شرقی شمالی شرقی 52.068333 4.353611 دیوان کیفری بین المللی به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC نخستین
 • گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در سال در قزوین پا به عرصه حیات نهاد و پس از طی دوره های مقدماتی وارد دانشکده حقوق علوم
 • دانشکده حقوق یکی از دانشکده دانشگاه تربیت مدرس است که در سال تأسیس شد این دانشکده دارای گروه علمی شامل گروه های حقوق خصوصی حقوق کیفری و جرمشناسی
 • اختصاصی اندیشه های حقوقی مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی اندیشه های حقوقی مجموعه مقالات عدالت کیفری حقوق در اندیشه امام خمینی حبیب زاده تا کنون
 • اسناد و املاک حقوق کیفری اطفال و نوجوانان حقوق شرکتهای تجاری حقوق ثبت اسناد و املاک کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک سر دفتری اسناد رسمی حقوق تجاری اقتصادی
 • خورشیدی در مشهد حقوقدان استاد دانشگاه و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق کیفری است. وی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران و آزاد واحد کرج ودانشگاه علمی
 • در حقوق کیفری عمومی عنصر قانونی جرم به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد یا به عبارتی
 • براساس آن روابط اقتصادی یک رشته حقوقی مستقل از حقوق کیفری و قانون مدنی بود. در نظام حقوقی شوروی هدف از حقوق اقتصادی تنظیم روابط ناشی از فعالیتهای اقتصادی
 • شرقی جنوبی شرقی - 3.3677 36.6965 دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا به انگلیسی: International Criminal Tribunal for Rwanda به اختصار
 • خورشیدی در تهران حقوقدان و نویسنده کتب حقوقی در رشته حقوق کیفری به ویژه حقوق کیفری اختصاصی و منتخب دومین همایش اهدای چکش زرین عدالت فرزند علاءالدین
                                     
 • حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشردوستانه بین المللی که به حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه نیز معروف است مجموعه ای از قوانینی است که به
 • سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد دیوان بین المللی کیفری یونسکو معاهده بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی
 • غذا آموزش عمومی دولتی مراقبت های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد جنسیت
 • حقوق ندارند و این حقوق قابل نقض نیستند. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی موجودند می شود. متخصصین و فعالان حقوق بشر
 • دیوان کیفری بین المللی برمبنای اساسنامه رم انگلیسی: Rome Statute of the International Criminal Court اغلب به آن معاهده رم گفته می شود که در ژوئیه
 • کیفری کیفرخواست نفر را به طور علنی اعلام کرد. کمیته بین المللی حقوق بشر ICC برای نفر حکم دستگیری صادر کرده و هشت نفر دیگر را به دیوان کیفری احضار
 • داشته اند اسامی این افراد به ترتیب عبارت است از: - دکتر پرویز صانعی دکتری حقوق کیفری از آمریکا - محمد علی معتمد تا - احمد قریشی از
 • حریم خصوصی اطلاعات: مطالعه کیفری در حقوق ایران ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه کتابی از فرید محسنی است که در سال منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری
 • جنایات علیه بشریت حقوق بین الملل عرفی نسل کشی حقوق بشر حاکمیت قانون در منازعات مسلحانه دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل حقوق بین الملل بشردوستانه

Users also searched:

حقوق کیفری,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →