Back

★ فلسفه اقتصاد

                                     

★ فلسفه اقتصاد

فلسفه اقتصاد است که امروز از پس زمینه های دانش پایه از فلسفه است که به بررسی موضوعات ادراک شناختی و اخلاقیای معاملات است که در اقتصاد وجود دارد. در این فلسفه اصلی توجه به موضوعات روششناسی و معرفتشناسی گنجانده شده است; روش, خواص, مفاهیم و تئوریهایی هستند اقتصاددانان با کمک آنها در حال تلاش برای به دست آوردن دانش در مورد فرآیندهای رفاه اقتصادی. در نتیجه فلسفه اقتصاد تا زمانی که این هدف اجتماعی که از سوی اقتصاددانان به عنوان این دو. معاملات; همچنین می توانید آنها را به نهادها و ساختارهای که منبع از فعالیت ها و تحولات اقتصادی نیز توجه کنید.

                                     

1. سوالات فلسفه اقتصاد

در فلسفه اقتصاد با پرسش زیر مواجه میشویم:

 • بازار چیست ؟. (Is the market?)
 • دولت چه نقشی در زمینه توسعه اقتصادی می تواند ایفاء و بهره وری و برابری و رفاه و انسان و تولید و بهره وری و یا رشد چگونه می تواند به توسعه اقتصادی به ترویج آن ؟.
 • متغیرهای نهادی که در قالب کلی اقتصاد بازار وجود دارد ، که متغیر هستند ؟.
 • آیا موسسات از طریق فعالیت های اقتصادی خود را مدرن گیرد ؟.
                                     

2. فیلسوفان مشهور فلسفه اقتصاد. (Philosophers famous philosophy economics)

از معروف ترین فیلسوفان در زمینه فلسفه اقتصاد می توان به: آلن بوکانان ، دانیل هوسمن ، مایکل مک فرسون xHamster دانیل کوچک و غیره. آمارتیا سن و الکساندر روزنبرگ اشاره کرد.

                                     

3. درک گسترده تر. (Understand the wider)

اگر ما می خواهیم به درک گسترده تر فلسفه اقتصاد; فلسفه اقتصاد با گرایش دلسوز و در عین حال جدی و سختگیر است. فلسفه اقتصاد, سوالات که خیلی دور از ذهن و نامحسوس هستند مطرح شده است که شامل; سوال در مورد ساختار نظریه و. اثبات نظریه ، کفایت تفسیر و امثال اینها آن است. همچنین در مورد معرفتشناسی این شاخه از علوم اجتماعی سوالات به دیگران است. به علاوه همه. فلسفه اقتصاد در مورد فرضیات هنجار ضمنی و تلویحی که در اقتصاد وجود دارد به تحقیق و بررسی می پردازد. این فلسفه به بررسی برخی از مسائل و مسائل اخلاقی است که علم اقتصاد گاهی اوقات به زور آن را روبرو می شوند. دست و پنجه نرم فروشگاه. همچنین این فلسفه آمده است که اتخاذ رویکرد گسترده تر و گزیدهتر مورد تا زمانی که اقتصادی ارزشمند است ، که این اصل مهم را می توان در این راه محقق متوجه شد که آن هم استفاده گسترده از دیگر رویکردهای نظری تحقیق و مطالعه بیشتر نهادهای اقتصادی ، توجه بیشتر به رویدادهای اقتصادی و مقایسه آنها با دیگر حوادث و توجه عمیق تر و دقیق تر به تاریخ اقتصادی است. اگر اقتصاد دانش محور و نقش آن در قرن نوزدهم شده بود در آن زمان به عنوان یک علم اجتماعی موثر و اساسی شناخته شده است. OXO ایران خواهد بود. به عبارت دیگر اگر اقتصاد تبدیل به عرصه فعالیت های مجموعه اجتماعی و توجهاش معطوف به نهادهای اقتصادی و اجتماعی داده شده است که یک اقتصاد مدرن وجود دارد; می شود. علمی, استراتژی, اخلاقی, اجتماعی, حوادث که به آنها مرتبط هستند) و مایل است که نمونههای مختلفی از مدل های نظری بررسی و به منظور دستیابی به یک درک علمی از مراحل و. موسسات و نتایج اقتصادی تلاش می کند.

                                     

4. رابطه فلسفه اقتصاد با ارزش های اخلاقی. (The relationship of the philosophy of economics with moral values)

فلسفه اقتصاد با ارزش های اخلاقی مانند رفاه انسان و. عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل بین اولویت های اقتصادی که در تصمیم گیری نقش و نیازهای. همچنین لازم به ذکر است که ارزش ها در بحث های اقتصادی نقش دارد. استدلال اقتصادی راه برای ایجاد عدالت و رفاه انسان به خود و از همه مهمتر بحث های اقتصادی و سرد است. تا اخلاقی را به عنوان است که اغلب صریح و ضمنی به اعتقاد فلاسفه آنها را بررسی کنید از ابتدا.

                                     

5. لینک فلسفه اقتصاد و فلسفه علوم. (Links philosophy, economics, and philosophy of science)

یکی از شاخه های فلسفه, اقتصاد, فلسفه, علم, ارتباط هند به بررسی ارزش و اهمیت تجزیه و تحلیل اقتصادی به عنوان یک دانش رشته تجربی.

موضوعات کلیدی که در این زمینه در حال بررسی و مورد بحث قرار گرفت و آنها عبارتند از:

 • ارزش و اهمیت پیش بینی های ارائه شده در اقتصاد در چه حد ؟.
 • زمینه اقتصاد و چه نوع از اطلاعات در اختیار ما قرار داده است ؟.
 • اقتصاد دانش-آنچه در آن است در مورد ؟.
 • چگونه اقتصاد توجیه یا ارزیابی آن ؟.
 • آیا در پدیده های اقتصادی به قوانین و مقررات است که تا حدودی راه قانونی به دست گرفته اند ؟.
 • رابطه بین علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی و یا اطلاعات است که از آن علم ارائه شده است به چه صورت است ؟.
 • تفسیر اقتصادی شما به دور از آن ؟.
 • یک تئوری اقتصادی است که ادعا می کند می تواند تئوری های انتزاعی در مورد فرآیندهای اجتماعی واقعی مکانیسمهایشان ، نیروهای محرکه شان و نهادهایشان را ارائه می دهند ؟.
 • ماهیت مفاهیم و نظریه های اقتصادی با توجه به نظرات اقتصادیای که پا به عرصه وجود می; تواند بر چه منوال است ؟.
 • رابطه بین مدل ها و استدلال از ریاضی انتزاعی از یک طرف و واقعیت عملی و رفتارها و نهادهای اقتصادی از سوی دیگر به چه معنی است ؟.
                                     
 • آثار در زمینه روش شناسی و فلسفه علم اقتصاد برای سال های است. مفاهیم بکار رفته در آن به صورت گسترده در راستای اقتصاد به عنوان یک علم و از دیدگاه
 • از فلسفه بودند مانند روانشناسی جامعه شناسی زبان شناسی و اقتصاد به رشته های دانشگاهی جداگانه ای تبدیل می شوند. امروزه زیرشاخه های اصلی فلسفه دانشگاهی
 • اقتصادسنجی اقتصاد انرژی فلسفه اقتصادی اقتصاد توسعه اقتصاد شهری اقتصاد منطقه ای اقتصاد بخش عمومی اقتصاد مدیریت اقتصاد منابع پایان پذیر اقتصاد منابع تجدید
 • اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی اقتصاد نفت و گاز با گرایش های بازارها و مالیه نفت و گاز و حقوق و قراردادهای نفت و گاز و فلسفه اقتصاد اسلامی. چهار انجمن علمی
 • فلسفه غربی حاصل کار و تفکر فلسفی جهان غرب است و از فلسفه های شرقی و انواع فلسفه های بومی متمایز است. از دیدگاه تاریخی این واژه نوساخته برای اشاره به
 • دائرةالمعارف فلسفه آکسفورد تاریخ موضوع و دانش فلسفه به هندوآریایی های سال پیش از میلاد می رسد. این دائرةالمعارف اضافه می کند که پس از آن فلسفه زرتشتی
 • اقتصاد آنارشیستی مجموعه نظریه های اقتصادی و فعالیت اقتصادی درون فلسفه سیاسی آنارشیسم است. از نظر تاریخی و نظری مکاتب آنارشیست کلاسیک - ایجاد شده در قرن
 • فلسفه دین شاخه ای از فلسفه مشتمل بر همه مباحث فلسفی ست که بن مایۀ آنها پرسش هایی است که از دین سرچشمه می گیرد. فلسفه دین ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین
 • فلسفه حقوق دانشی میان رشته ای و شاخه ای از علوم فلسفه و حقوق است که در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آن ها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح بحث
                                     
 • واقع فلسفه علم علم مطالعه علوم است. فلسفه علم از لحاظ علم مورد بررسی به زیر گرایش های گوناگونی از جمله: فلسفه ریاضیات فلسفه فیزیک فلسفه علوم
 • فلسفه سکسوالیته فلسفه سکس یا فلسفۀ جنسیت به بررسی فلسفی سکسوالیته آمیزش جنسی عشق و موضوعات مرتبط می پردازد. اینکه چه چیزی باعث به وجود آمدن احساسات
 • فلسفه شرق یا فلسفه آسیایی فلسفه های گوناگونی را شامل می شود که در شرق و جنوب شرقی آسیا ریشه دارند از جمله فلسفه چینی فلسفه ژاپن فلسفه کره که در آسیای
 • فلسفه طبیعی یا فلسفه طبیعت به لاتین: philosophia naturalis عبارت بود از مطالعه فلسفی طبیعت و جهان فیزیکی که تا پیش از گسترش دانش نوین دانشی فراگیر بود
 • مسئله عمده در فلسفه مارکسیستی عبارت است از چگونگی پاسخی که به مسئله اساسی فلسفه داده می شود. فلسفه مارکسیستی ماتریالیسم دیالکتیک است. فلسفه مارکسیستی از
 • به جای آن در مورد مسئله ماهیت و هدف اقتصاد بازار فلسفه مکتب اصالت مطلوبیت را به کار می برد. نئوکلاسیک ها اقتصاد را بر مبنای ایده عدم کارایی بازار تعریف
 • فلسفه اسلامی شاخه ای از علوم اسلامی است که به تفسیر و توجیه متافیزیک اسلامی می پردازد. از فلسفه اسلامی با عنوان فقه اکبر یا حکمت نیز یاد می شود. هانری
 • فلسفه تاریخ شاخه ای از فلسفه است که با استفاده از روش ها و مفاهیم و تحلیل های فلسفی به بررسی وقایع گذشته و ماهیت اطلاعات تاریخی به دست رسیده از گذشته می پردازد
 • فلسفه زیست شناسی به انگلیسی: Philosophy of biology یکی از زیر شاخه های عمده در فلسفه علوم است. تاملات فلسفی در پدیده های زیست شناسی و معرفت آن تاریخی
 • فلسفه م ش اء یا مکتب مشاء مکتبی از فلسفه است که از آموزه های ارسطو الهام می گیرد. نیز فلسفه مشایی یکی از دوره ها یا مکاتب برجسته فلسفه اسلامی است که
                                     
 • فلسفه افلاطونی نوین یا نوافلاطونی به انگلیسی: Neoplatonism آخرین مکتب فلسفه یونان بود. فلوطین فیلسوف یونانی شکل قطعی فلسفه افلاطونی نوین را در
 • فلسفه دوره رنسانس دوره ای از تاریخ فلسفه اروپا است در سده های و م. بین قرون وسطی و عصرخرد. رنسانس دوره توفیق های بزرگی در زمینه فلسفه نبود ولی این
 • فلسفه علوم اجتماعی عبارت است از مطالعه منطق روش ها و مبانی علوم اجتماعی از جمله روانشناسی اقتصاد و علوم سیاسی. فلاسفه علوم اجتماعی به تفاوت ها و شباهت
 • فلسفه یهودی از تبیین بنی اسرائیل از سرچشمه جهان هستی و صفات ذاتی و فاعلی خدا به گونه ای فلسفی نشأت می گیرد. از این رو کتاب مقدس عبری که تنخ نامیده می شود
 • فلسفه موسیقی فلسفه ای است که به بررسی پرسش های بنیادی در زمینه موسیقی می پردازد. همچون: تعریف موسیقی چیست شرایط لازم و کافی برای تشخیص موسیقی رابطه
 • فلسفه سیاست مطالعه مسائلی همچون سیاست دموکراسی حقوق بشر آزادی عدالت مالکیت حقوق قانون و شیوه اجرایی کردن آن توسط قوای حاکم از منظر فلسفی است
 • فلسفه یونان باستان به انگلیسی: Ancient Greek philosophy به وجودآمده در قرن پیش از میلاد و با طیف گسترده ای از موضوعات از جمله فلسفه سیاسی اخلاق
 • فلسفه مهندسی به انگلیسی: Philosophy of engineering از فلسفه های نوظهور است که به بررسی مهندسی و آنچه مهندسان انجام می دهند و چگونگی تأثیر کار آن ها
 • فلسفه قاره ای به انگلیسی: Continental philosophy در کاربرد معاصر به مجموعه ای از سنت ها در فلسفه سده های و میلادی در قاره اروپا گفته می شود
                                     
 • فلسفه ریاضیات یا فلسفه ریاضی شاخه ای از فلسفه است که به بنیادهای وجودی ریاضیات و مباحث مربوط به معرفت شناسی ریاضیات می پردازد. از مکتب های فلسفه
 • فلسفه اجتماعی عبارت است از مطالعه فلسفی سؤال هایی درباره رفتاری اجتماعی مثل رفتار اجتماعی انسان فلسفه اجتماعی از طیف وسیعی از موضوع ها سخن می گوید:

Users also searched:

فلسفه اقتصاد,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →