Back

★ اقتصاد نفوس

                                     

★ اقتصاد نفوس

اقتصاد جمعیت و یا اقتصاد جمعیتی استفاده از تجزیه و تحلیل در مطالعات اقتصادی و جمعیتی ویژگی های است که شامل مطالعه از اندازه رشد تراکم و. پراکندگی و خواص حیاتی جمعیت است.

                                     

1. بخش. (Part)

بخش های مختلف اقتصاد این جمعیت عبارتند از:

 • نرخ بیماری و امید به زندگی.
 • بسیاری از سالمندان به نیروی کار.
 • رشد جمعیت. (Population growth)
 • اقتصاد خانواده. (Economy, family)
 • درونکوچی و برونکوچی مهاجرت.
 • انتقال جمعیت "متولدین" به "پویایی و تعادل جمعیت" و یا کاهش آن.
 • سیاستهای کلی. (General policies)
 • اندازه جمعیت. (Population size)
 • جدایی و طلاق. (Separation and divorce)
 • زناشویی و کودکان. (Marriage and children)

از دیگر دایرکتوری ها و اقتصاد و جمعیت را می توان مورد استفاده برای اندازه گیری ارزش اقتصادی و زندگی, اقتصاد, سالمندان, اقتصاد غیر فعال و. اقتصاد و جنسیت, اقتصاد, نژاد, اقتصاد, اقلیت و اقتصاد تبعیض اشاره کرد. این دایرکتوری مکمل اقتصاد آنها خواهد بود در بسیاری از شاخه های دیگر اقتصادی نیز به نظر می رسد.

                                     

2. زیرحوزهها

کدهای طبقه بندی مجله اقتصادی ادبیات JEL یکی از راه های طبقه بندی کردن موضوعات اقتصادی است. در این مجله و. اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار, آمپول, آنها در یک کلاس "J" به عنوان یکی از نوزده دسته اصلی JEL که نامگذاری شده است. اقتصاد جمعیت همراه با اقتصاد کار ۸ زیرحوزه است که همراه با کدهایشان در مجله ادبیات اقتصادی و لینک به واژهنامهی اقتصاد در این جا ذکر شده است:

JEL: J10 - جامع JEL: J11 - روندها و پیش‌بینی‌های نفوس JEL: J12 - زناشویی؛ گسستن پیوند زناشویی؛ ساختار خانواده JEL: J13 - نرخ بچه‌دار شدن؛ برنامه‌ریزی برای خانواده، نگهداری کودک؛ کودکان؛ جوانان JEL: J14 - اقتصاد سالمندان؛ اقتصاد معلولان JEL: J15 - اقتصاد اقلیت‌ها و نژادها؛ تبعیض‌های غیربازاری JEL: J16 - اقتصاد جنسیت؛ تبعیض‌های غیربازاری JEL: J17 - ارزش اقتصادی زندگی؛ درآمد ازدست‌رفته JEL: J18 - سیاست‌گذاری عمومی
                                     
 • اقتصاد جریان اصلی یا اقتصاد متعارف انگلیسی: Mainstream economics به بدنه اصلی دانش نظریهها و مدلهای علم اقتصاد گفته می شود که به طور گسترده و آکادمیک
 • اقتصاد بخش عمومی زیر شاخه ای از علم اقتصاد است که به بررسی سیاست دولت از طریق تمرکز بر شیوه های اقتصادی مؤثر و عادلانه می پردازد. از زمان آدام اسمیت نظریه
 • اقتصاد سیاسی عبارت است از علم قوانین تولید و توزیع نعمت های مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه
 • اقتصاد دگراندیشانه به انگلیسی Heterodox economics نوعی از نگرش در علم اقتصاد است که اساس آن بر تحلیل و واکاوی اصول و مفاهیم بنیادین علم اقتصاد جدا از
 • اقتصاد نئوکلاسیک به انگلیسی: Neoclassical economics یکی از شاخه های علم اقتصاد است که برای اشاره به روش هایی از اقتصاد اطلاق می شود که بر تعیین قیمت
 • اقتصاد پولی به شاخه ای از علم اقتصاد اطلاق می شود که در آن به تجزیه و تحلیل پول و عملکردهای مربوط به آن می پردازد. سه عملکرد واسطه ی تبادل ذخیره ارزش
 • اقتصاد کینزی نو انگلیسی: New Keynesian economics یک مکتب معاصر اقتصاد کلان است که برای اقتصاد کینزی بنیان های اقتصاد کلانی فراهم می کند. این نظریه
 • اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که با کارایی ساختار رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد که این شامل اقتصاد ملی منطقه ای و جهانی
 • اولیه در بهمن ماه امسال وبگاه اقتصاد نیوز. مهر دریافت شده در مرداد آخرین آمار سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن وبگاه تابناک. مهر
                                     
 • اقتصاد کار انگلیسی: Labour economics به دنبال درک کارکرد و پویایی بازارهای کارمزدی ست. بازارهای کار از طریق تعامل میان کارگران و کارفرمایان عمل می کنند
 • امروزه علم اقتصاد با گسترش و رشد قابل توجه به صورت یک موضوع ریاضی تبدیل شده است. ریاضیات موجود در نوشته های اقتصادی سال گذشته که به عنوان ریاضیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت در واقع تئوری ها ابزارها و روشهایی برای حل مشکلات عملی در یک تجارت با استفاده از مفاهیم اقتصادی است. به عبارت دیگر اقتصاد مدیریت ترکیبی
 • اقتصاد محاسباتی یک زمینه پژوهشی مشترک بین علوم کامپیوتر اقتصاد و علم مدیریت است. البته می توان آن را به علوم شناختی هم مرتبط دانست. این موضوع دربرگیرنده
 • اقتصاد کشاورزی بخشی کاربردی از علم اقتصاد است که به بکارگیری نظریه های مختلف اقتصادی برای بهینه کردن تولید و توزیع غذا و مواد خوراکی میپردازد. در ابتدا
 • محصولی اقتصاد تکاملی اقتصاد توجه اقتصاد توسعه اقتصاد جانب عرضه اقتصاد جدید اقتصاد جریان اصلی اقتصاد جنگل اقتصاد جهانی اقتصاد چوب اقتصاد خانه اقتصاد خانواده
 • اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری و اقتصاد جریان اصلی یا متداول به انگلیسی: mainstream economics اقتصاد ارتدوکس
 • اقتصاد تجربی به انگلیسی: Experimental economics روشی برای پاسخ دادن به پرسش های اقتصادی به وسیله آزمایش است منظور نوعی از اقتصاد است که جز بر تئوری
 • اقتصاد مالی شاخه ای از اقتصاد است که مشخصا بر فعالیت های پولی تمرکز دارد. که در آن به احتمال زیاد از یک نوع پول یا بیشتر در هر دو طرف معامله دیده می شود
 • اقتصاد عصب بنیان اقتصاد عصبی یا اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی به انگلیسی: Neuroeconimcs اقتصاد عصب بنیان یک رشته میان رشته ای است که به دنبال توضیح تصمیم گیری
 • اقتصاد محیط زیست به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد: ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط محیط زیست و یافتن علل اقتصادی این انحطاط و ارائه انگیزه های اقتصادی لازم
 • اقتصاد نئو - کینزی انگلیسی: Neo - Keynesian economics یک مکتب اندیشه اقتصاد کلان است که در دوره پس از جنگ جهانی دوم از مکتوبات جان مینارد کینز توسعه
 • اقتصاد مهندسی از شاخه های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستمها فراوردهها و خدمات به کار می روند گفتگو می کند. این
                                     
 • اقتصاد نهادگرایی یا انستیتوسیونالیسم شاخه ای از اقتصاد است که نقش نهادها و روند تکامل فرهنگی - اجتماعی جوامع را در شکل گیری رفتار اقتصادی مورد تأکید قرار
 • اقتصاد رفتاری به انگلیسی: Behavioral economics و فاینانس رفتاری رشته ای است که با روش علمی در فضای روان شناسی شناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع
 • حقوق مالکیت به انگلیسی Property rights برساخته هایی نظری در علم اقتصاد برای تعیین چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن و مالکیت یک منبع در هستند. منابع می توانند
 • اقتصاد خرد به انگلیسی: Microeconomics شاخه ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد تجزیه و تحلیل بازار رفتار مصرف کنندگان و خانوارها
 • اقتصاد بین المللی با اثرات حاصله از تفاوت های بین المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف کنندگان و نهادهای بین المللی سر و کار دارد. اقتصاد بین المللی
 • اقتصاد منابع طبیعی به عرضه تقاضا و تخصیص منابع طبیعی زمین می پردازد. یکی از اهداف اصلی اقتصاد منابع طبیعی رسیدن به درک بهتر از نقش منابع طبیعی در اقتصاد
 • اقتصادی مطالعه اقتصاد و پدیده های اقتصادی در گذشته است. بررسی تاریخ اقتصاد با استفاده از ترکیبی از روش های تاریخی آماری و با به کار بردن اقتصاد کاربردی در
 • اقتصاد آموزش یا اقتصاد آموزشی شاخه ای است از علم اقتصاد که عبارت است از مطالعه موضوعات اقتصادی مرتبط با آموزش از جمله تقاضا برای آموزش تأمین مالی و

Users also searched:

جمعیت ایران در سال 75, مرکز آمار ایران نقدینگی, مرکز آمار ایران سرشماری 90, مرکز ملی آمار ایران محصولات, سازمان آمار تبریز, شاخص های مرکز آمار ایران, سرشماری نفوس و مسکن, تعداد خانوارهای مشهد, اقتصاد نفوس,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

مرکز ملی آمار ایران محصولات.

The impact of population growth on innovation in selected developing. The role of population growth and its impact on all aspects of life, especially economic impact has been one of the main interests of researcher. The population. سازمان آمار تبریز. The Effect of population growth, human capital and petroleum. 2 management rtment university. چکیده. Background and Objective: Population aging is a phenomenon of the 21st century.

شاخص های مرکز آمار ایران.

Self Medication and its Effective Factors in Islamic Republic of Iran. Investigating the Relationship between Population and Growth with an emphasis on Neoclassical and Endogenous Growth Models in Iranian Economy. مرکز آمار ایران سرشماری 90. Income Inequality and Population Health: Evidence from Panel Data. Social, economical and population characteristics of substance dependents treated in North khorasan drug rehabilitation centers. Norouzi khalili M1, Hojjat SK2,.


مرکز آمار ایران نقدینگی.

روزنامه دنیای اقتصاد 1395 02 14 معاون مرکز آمار: سرشماری Magiran. Investigating and Explaining Economic Factors Affecting the Floating Population Phenomenon Case Study of Incoming Floating Population. Examining the Effect of Population on Economic Growt Using Optimal Growth Theory An Application of Genetic Algorithm Iranian Economy 1350 1385. The results show a negative impact of uneven distribution of population on economic growth of Iran. According to the results, the application of the policies of​. The research population includes the citizens and employees of municipality of Babak City and by using Cochrans formula, 265 people were selected as the. The Impact of Elderly Population, Economic Growth, Energy Consumption and Urbanization on CO2 Emissions in the Middle East: Application of Panel.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →