Back

★ جامعه

                                               

جامعه

جامعه در اصطلاح جامعه شناسی گروه علوم انسانی است مشروط بر این که با انسان تعامل پایدار بود که از نظر زمین ، حاکمیت و یا فرهنگی انتظار همراه آنها چه کرده اند. جامعه خود را متناسب با الگوی روابط بین افراد آن" و طبقه بندی شده به شرح زیر است-جمعیت ناشی از یکپارچه سازی جامعه خود را به ساخت. در هر جامعه اعتقادات و باورهای جمعی بدون در نظر گرفتن معقول یا غیر معقول بودن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه را که همیشه دستخوش تغییرات تدریجی. مشارکت جمعی جامعه, فرصت ها و منافع در جهت است که امکان ارائه آن را به شکل فردی ممکن نیست. از این رو با تعریف یک جامعه با مفهوم منافع جمعی چالش است که باید ا ...

                                               

جامعه‌شناسی

جامعه شناسی بخشی از علوم اجتماعی و دانش بررسی جامعه است. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری تعامل آنها و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاریشان نگاه داشته یا تغییر میدهد می پردازد. هدف از این تحقیق میدانی. پرداختن به تجزیه جامعه به بخشهای تشکیل دهندهاش مانند انجمنها ، با دیگر موسسات باند, گی, و غیره. همنژاد و یا سن ، و بررسی چگونگی تعامل فعال از این اجزا با یکدیگر است. علاوه بر این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی ، طبقه بندی جنبش های اجتماعی و تغییرات اجتماعی و بی نظمی از قبیل جرم و جنایت و انحراف و انقلاب در مورد تحقیق قرار می دهد. چون در مقایسه با بقیه حیوانات, انسان, کمتر تحت تاثیر و کن ...

                                               

جامعه اطلاعاتی

هدف جامعه اطلاعاتی با استفاده از فناوری اطلاعات مزیت رقابتی در سطح جهانی به دست آورد. جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که تولید و توزیع و مصرف ، تجمیع و مدیریت اطلاعات مهم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه است. مردمی که لوازم جانبی موجود برای نقش در چنین جامعه ای باید به مسئول دیجیتال شهروندان می گویند. این شاخص یکی از معیارهای است که ما ورود به یک مرحله جدید از جوامع نشان می دهد. جامعه اطلاعاتی است که در مرحله بعدی از جامعه صنعتی است.

                                               

جامعه مدنی

اصطلاح جامعه مدنی در کاربرد مدرن معانی مختلف وجود دارد. گاهی اوقات شامل خانواده و محیط خصوصی در نظر گرفته شده است به عنوان "قسمت سوم" جامعه مجزا از دولت و کسب و کار بزرگترین. Dictionary.com., این فرهنگ لغت از قرن ۲۱ ، جامعه مدنی به عنوان ۱) کل سازمان ها و نهادهای غیر دولتی که حقوق وتمایلات شهروندان آشکار و یا ۲) افراد و سازمان ها در جامعه هستند که مستقل از دولت است. تعریف می کند. گاهی این واژه در مفهوم عمومیتر عناصر مانند آزادی بیان., قوه قضائیه مستقل و. که جامعه دموکراتیک تشکیل شده است. به کار می رود. داوطلبانه است که اغلب از ویژگی های مشخصه از سازمان های جامعه مدنی را تشکیل می دهند و. در ...

                                               

جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت مبارز از کشور شناخته شده به عنوان روحانیت مبارز نهادی دانش است. معنوی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است که با انگیزه دینی و با شعار حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. در سال های اخیر جامعه روحانیت مبارز در کنار اتحاد خود را با او از جمله حزب مؤتلفه اسلامی جامعه اسلامی معلمان ، انصار حزب الله, جامعه اسلامی دانشگاهیان و انجمنهای اسلامی اصناف بازار تهران و مقابل رویکرد است. نقش مهمی در تحولات سیاسی در ایران. آنلاین محلاتی اولین دبیر جامعه روحانیت مبارز بود و در طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ مسئولیت بود. پس از او به جز یک دوره کوتاه در سال ۱۳۷۵ سال ۱۳۹۳، محمد رضا مهدوی کنی دبیرکل ...

                                               

جامعه‌شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی, علمی است که به تجزیه و تحلیل پدیده های سیاسی از منظر جامعهشناختی) و از این میان رشتهای مرتبط با علوم سیاسی و جامعه شناسی است. به بررسی ارتباط میان جامعه و نیروها و گروه های اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی از مسائل عمده این رشتهاست. جامعه شناسی سیاسی پیوند دو دانش جامعه شناسی و سیاست به دنیا آمد و تحصیلات دانشگاهی در مورد و برای درک آن لازم است, جامعه و سیاست جداگانه و فهم و پس از آن ما و جامعه شناسی سیاسی را تعریف کنیم. فقط اسطوره های سنتی, جامعه شناسی سیاسی ، به زبان های انگلیسی و سنتی بخش از نظر سنتی چهار زمینه های پژوهش در این علم وجود دارد: نظرات ها و نقطه نظرات ، شخصیت ...

                                               

جامعه دگرباشان جنسی

جامعه دگرباشان جنسی و یا جامعه عجیب و غریب و. و همچنین به عنوان جامعه همجنسگرایان است که به نام, جامعه, مردم, گی., گی مرد, دوجنسي, و غیره. فراجنسیتی و سازمانهای دگرباشی و خردهفرهنگهایشان هستند توسط یک فرهنگ مشترک و حرکات اجتماعیشان متحد شده اند. این جوامع معمولا افتخار تنوع فردیت و جنسیت جشن. فعالان همجنسگرایان و دگرباشان جنسی و جامعه شناسان این ساختمان جامعه به عنوان یک وزنه تعادل در تعدیل دگرجنسگراسالاری., همجنسگرا ستیزی ، دوجنسگراهراسی و غیره. تراجنسهراسی ، sexualism و فشار صباح موجود در جامعه است. از نظر افتخار و یا افتخار همجنسگرا برای بیان هویت و قدرت جمعی جامعه همجنسگرایان جداول. رژ ...

                                               

جامعه (روزنامه)

جامعه اولین روزنامه اصلاح طلبان در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است که در بهمن ۱۳۷۶ و پس از آغاز اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی منتشر شد. این روزنامه به مدیر مسئولی حمیدرضا جلاییپور و سردبیری ماشاءالله شمسالواعظین از جعبه ماهانه کیان آغاز شد. اولین شماره از آن با تیتر بزرگ "hi جامعه" آغاز شد. این روزنامه که روزنامه های اصلاح طلب گفت. نوآوریهایی در روزنامه نگاری ایران ایجاد کرد. عمادالدین باقی ، محسن سازگارا و غیره. کلام و غیره. اکبر گنجی و ابراهیم نبوی از جمله اعضای هیئت تحریریه این نشریه بودند. این روزنامه به مدیر مسئولی حمید رضا جلایی پور و سردبیری ماشاءالله شمس الواعظین به دلیل انت ...

                                               

جامعه‌شناسی تطبیقی

جامعه شناسی تطبیقی یا همسنجشی ، به تجزیه و تحلیل جامعه شناسی اشاره دارد که شامل همسنجی فرآیندهای اجتماعی در میان انواع مختلف جامعه است. دو رویکرد اصلی در جامعه شناسی مقایسه ای هست: یکی در جستجوی شباهت های میان فرهنگ ها و کشورهای مختلف و جستجو برای تفاوت است. البته بحث در مورد عنوان جامعه شناسی مقایسه ای به جامعه شناسی تطبیقی وجود دارد. امیل دورکیم بر این باور است که تمام تحقیق در جامعه شناسی و در واقع به یک نوع جامعه شناسی تطبیقی به عنوان یک پدیده جامعه شناسی همیشه خاص و یا یکتاunique هستند که همه آنها به نحوی همسنجی اشاره کرده اند. از این منظر همه واکاویهای جامعه شناسی جامعه شناختی تحلیل ...

                                               

جامعه‌شناسی دین

"چگونه می تواند ما را در جهان بدون خدا زندگی کنیم؟" این سوال این است که از قرن هجدهم به بعد که متفکران اجتماعی و علمای دینی آنها فکر تاثیر دین به شدت کاهش است و در فرهنگ غرب طنین افکند. نزدیک به پایان قرن. فردریش نیچه اعلام کرد که "خدا مردهاست!". به ادعای نیچه, بعد از این, شما باید بدون هر گونه اصول ثابت اخلاقی در زندگی است. زندگی در جهانی بدون خدا بدان معنی است که ارزش های خودمان و طبیعت و به آنچه نیچه "به تنهایی وجود دارد" مینامید., عادت. اما روشن نیست که نیچه فکر بود که تاثیر دین به مرحله تنزل کرده اند که به طور کلی ممکن است از بین برود گیدنز، ۱۳۷۶: ۴۹۵. رویکردهای جامعهشناختی نسبت به دی ...

                                               

امید به زندگی

امید به زندگی و یا میانگین طول عمر یک شاخص آماری است که نشان می دهد اعضای یک جامعه به طور متوسط چقدر زندگی آنها و یا به عبارت دیگر انتظار می رود چقدر تجربه زندگی است. متوسط طول عمر یا امید به زندگی برای عبارت "امید به زندگی" ترجمه شده و در میان عوام و حتی کارشناسان یونانی است. هر چه سطح سلامت در جامعه افزایش متوسط طول عمر را افزایش می دهد. از این رو این شاخص یکی از شاخصهای سنجش پیشرفت و یا عقب ماندگی کشورها است. متوسط طول عمر زنان در همه جوامع چند سال در کل جهان چهار و نیم سال بیشتر از مردان است. با توجه به آمار سازمان ملل کشورهای ژاپن و هنگ کنگ ایسلند و. سوئیس و استرالیا به ترتیب در ردهها ...

                                               

بازاریابی اجتماعی

اجتماعی بازاریابی مفهوم بازاریابی است که معتقد است که یک شرکت یا سازمان باید تصمیمات بازاریابی نه تنها با در نظر گرفتن خواسته های مصرف کننده بلکه نیازهای شرکت و همچنین منافع دراز مدت جامعه تعیین می کند. سپس باید یک ارزش برتر به مشتری ارائه جنبه های رفاه مشتری و جامعه برای حفظ و یا بهبود آنها. دیدگاه بازاریابی اجتماعی از جدیدترین فلسفههای مدیریت بازاریابی. در واقع استفاده از تکنیک های سوسایتل بازاریابی مبتنی بر این اصل بنا شده است که بازاریابی در جهان کنونی توجه صرف به نیازهای مشتری او نیست یا این که شرکت تنها به دنبال سود به او" بلکه در بازاریابی اجتماعی این شرکت به جز مزایای ذیل از شخص خو ...

                                               

پیامبر دروغین

پیامبر نادرست یک اصطلاح مورد استفاده در ادیان ابراهیمی به آن اشاره شده است و در آن بارها هشدار داده شدهاست. پیامبر دروغین همانطور که از نام آن مشخص است فردی که ادعا مسنجر و رهبری کار می کند و خود را نماینده و جانشین خدا بر روی زمین او گفت. در متون کهن مناسبت های اسلامی که پیامبر دروغین بنده شیطان در آخرالزمان همراه با دجال شیطان برای گمراهی و نابودی نوع بشر می آیند. به اینصورت که پیامبر دروغین با تکیه بر دین دروغ و خشکسالی و فقر و بدبختی و بیچارگی را رواج پوشش و سپس مؤمنان مؤمن را بیدین و کافر کار می کند و از سوی دیگر دجال افراد بیدین و کسی که با تصویر یک سراب رفاه., نعمت و رفاه. لذتهای دن ...

                                               

تمدن

تمدن و فرهنگ یا شهرآیینی هر جامعه پیچیده است که ساختار یکجانشینی., طبقه بندی اجتماعی و یک شکل از مدیریت و سیستم اجتماعی نمادین ارتباطی مانند, دستگاه, متن نامیده می شود. کلمه تمدن که در فارسی از افغانستان که تمدن آنها می گویند. حالت توسعه جامعه بشری به اسلام و اشاره به تکامل و شکل گیری روابط انسانی است.

                                               

جامعه بی‌حکومت

جامعه بیحکومت جامعه است که دولت به آن رسیدگی نشده است. در جوامع بیحکومت قدرت تمرکز وجود دارد کمی بیشتر در مواضع قدرت است که وجود دارد بسیار محدود و قدرت آنها و به طور کلی لازم نیست برای همیشه لطفا برای آخرین. بدن اجتماعی است که اختلافات بر اساس مقررات از پیش تعیین شده حل کوچکاند. جوامع بیحکومت در سازمان های اقتصادی و فرهنگی بسیار متفاوتاند.

                                               

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی از قانون است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی از محل روابط میان افراد و مقامات دولتی و سازمان های دولتی در برخورد با نظم و انضباط.

                                               

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی یک واژه فراگیر بوده و شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که هر دو رشته علوم سیاسی و علوم اقتصادی پیوند نزدیکی دارند. موضوعات سیاست اجتماعی به طور کلی آشکارا انجام شده است. کسانی که در پرس جو به شرکت آنها باید دارای دیدگاههای خاص به طوری که آنها می توانید صحبت کنید تا او را همراهی کنند. روابط اجتماعی نیاز نیست و در شیوه مدیریت است که پشتیبانی از استفاده از نمونه های تاریخی و نتایج ثبت شده در فرم. متمرکز شده است. روابط اجتماعی را می توان مورد استفاده برای مدیریت مفید روابط حقوقی و فرهنگی از نظر. جرمی کین و. همکار بنیاد EPPA مشاوران روابط اجتماعی در سراسر اروپا فعالیت به چگ ...

                                               

مردم‌گریزی

مردمگریزی به عدم علاقه فرد به شرکت در روابط اجتماعی و انجام کارها به تنهایی آنها می گویند. تفاوت فرد مردمگریز با فرد ضد جامعه است که بر خلاف منافع خود را در دشمنی در برابر جامعه و شرایط آن, آیا نام این بیماری در عوام مردم سندرم فرید شهرت. مردمگریزی در آیین رهبانیت به دلیل کاتولیسیزم ، بودیسم و تصوف ویژگی محدود به شماره میآید که باعث جدایی از زندگی سکولاریته و به تفکر بدون اخلال به دیگران کمک می کند. برخی از مردمگریزی در درونگرا مشاهده شده در حالی که حجم بالای آن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دیده می شود که از ویژگی های آن عدم توانایی احساس راحتی در ارتباط با دیگران است.Davidson & نیل 1994 ...

                                               

مشارکت مردمی

مشارکت در جامعه محلیاز اول شده است اگر به مشارکت به عنوان یک حق نگاه به ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر, ببینید و. ما متوجه است که هر انسانی مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دارند در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند. مشارکت در جامعه محلی از حساس آغاز به کار اولین پله مشارکت. پله بعدی آگاه شدن و دانستن است. مردم در یک جامعه محلی حق دارند که از حوادث رخ داده است که در جامعه آنها اتفاق می افتد با خبر هستند. پله بعدی مشاوره و ارائه نظر مردم است. مردم در یک جامعه محلی در جلسات شرکت آنها و نظرات خود را مطرح آنها. کسانی که در این مرحله نیازهای جامعه محلی خود را فهرست و آنها در مورد اولویت ها صحبت می ک ...

                                               

جامعه آماری

جامعه آماری ، مجموعه ای از کامل اقدامات ممکن است و یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد این نمایشگاه, تکمیل, واحد, که ما می خواهیم به استنباطهایی در مورد آن انجام دهید. منظور از عمل گردآوردن اطلاعات استخراج نتایج جستجو در مورد جامعه است. یا به بیان سادهتر در هر مطالعه آماری مجموعه ای از عناصر مورد نظر را جامعه تماس در نتیجه جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می تواند تکرار یک آزمایش مطمئن شوید که آنها هستند.

جامعه‌پذیری
                                               

جامعه‌پذیری

اجتماعی است یک اصطلاح مورد استفاده توسط دانشمندان علوم اجتماعی و. روانشناسان اجتماعی و مردمشناسان استفاده شده است و به روندی گفته می شود که در آن فرد در طول زندگی از خود هنر است. عرفها و ارزش های جامعه خود را یاد می گیرد. به عبارت دیگر ؛ آماده شدن فرد توسط جامعه برای بر عهده گرفتن نقش جامعهپذیری گفت.هنگامی که فرد در جامعه است. جامعه ممکن نیست و یا به اصطلاح ، دچار کژروی نظم اجتماعی و. جامعه از طریق روش های کنترل اجتماعی سعی در انطباق با ارزش ها و باورهای جامعه کار می کند.

ارتباطات انسانی
                                               

ارتباطات انسانی

ارتباط انسان زمینهای برای درک چگونگی ارتباط انسان است. انسان مهارت های ارتباطی پیچیده هستند که موجودات دیگر هستند. چون ارتباطات انسانی, برای مثال, آن می تواند کمک به ارائه اطلاعات به اشتراک گذاری چیزی و یا آگاهی از این یکی. گفتار گفت گو ارتباطات غیرکلامی و. رسانه ها و غیره. پست و تلگراف و ارتباطات و متن از راه های ارتباطات انسانی هستند.

گروه‌های اولیه
                                               

گروه‌های اولیه

قبل از آن گروه در جامعه شناسی است که شامل گروه های کوچک و با نفوذ چون خانواده یا دوستان که مشخصه آنها تعامل چهره به چهره ، وابستگی متقابل و شبیه سازی شدید اعضای گروه با گروه. مردم در گروههای اولیه., نگرش خود دست و محبت و ارزش ها و هویت کسب و کار شما. همچنین از طریق همان گروه اولیه است که مهارت های لازم را به شرکت در گروه را یاد بگیرند.

Users also searched:

جامعه,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →